Sökning: "Program för digitala prov"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Program för digitala prov.

 1. 1. Lust att läsa - lätt att känna? : Läsprojekt med önskan om medmänsklighet, demokratiskt sinne och läslust

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Birgitta Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :litteraturläsning; berörd medmänsklighet; litterär kompetens; läslust;

  Sammanfattning : På vilka sätt kan en litterär berättelse beröra läsare och bidra till en medmänsklig personlighetsutveckling i vårt digitala informationssamhälle, är utgångspunkten i denna studie av sjuttiosju gymnasieelevers läsvanor, läslust och litterära kompetens då de deltagit i ett läsprojekt. Studiens syfte är tudelat. LÄS MER

 2. 2. Program för digitala prov : Och hur programmet möter kraven som ställs när det används i gymnasieskolan

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Jackson; [2018]
  Nyckelord :Program för digitala prov; BYOD; Bring Your Own Device; SEB; Safe Exam Browser; Transforming Exams;

  Sammanfattning : Under de senaste två årtionden har det blivit en drastisk ökning av privat ägda laptops. Detta har öppnat för nya möjligheter som bring your own device (BYOD) digitala prov i skolan. Men med detta blir nedlåsning av datorn inför digitalt prov ännu viktigare. LÄS MER

 3. 3. Klassrummets väggar är på väg att försvinna : En studie om formativ bedömning i ett digitaliserat klassrum

  Magister-uppsats,

  Författare :Irena Hanzek; Jeanette Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; formativ bedömning; en till en; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med formativ bedömning i en digital miljö samt hur lärare undervisningspraktik i arbetet med formativ bedömning förändras i en digital miljö. I studien har två forskningsfrågor ställts till lärare som arbetar på en högstadieskola. LÄS MER

 4. 4. Datoriserad examination i matematik

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nina Sveno; [2015]
  Nyckelord :Matematik; Dator; Gymnasium; Examination; Förmågor; MapleTA;

  Sammanfattning : För att ta reda på i vilket utsträckning digitala prov kan användas i ämnet matematik på gymnasiet har en studie gjorts, där fokus legat på ämnesplanens olika förmågor, vilka utmaningar som är förknippade med denna examinationsform samt hur det kan påverka elevernas motivation. Studien har en kvalitativ inriktning och består av en inledande dokumentanalys, implementation och genomförande av prov på dator, samt utvärdering av resultat. LÄS MER