Sökning: "Programmeringsuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Programmeringsuppgifter.

 1. 1. Är programmering ett problem? : En undersökning om huruvida programmeringsuppgifter i matematikläromedel överensstämmer med ämnesplanens intentioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Miriam Magnusson; Johanna Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Mathematics; programming; problem solving; curriculum; mathematics education; secondary school; Matematik; programmering; problemlösning; läroplan; matematikundervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether programming tasks in different textbooks correspond with the curriculum's intended goals. According to these goals programming is to be used as a tool for problem solving. LÄS MER

 2. 2. Programmering i matematik ur elevernas perspektiv : En fallstudie i en niondeklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Maria Ueda; [2021]
  Nyckelord :programming; mathematics; computational thinking; year 7-9; learning; programmering; matematik; datalogiskt tänkande; högstadiet; lärande;

  Sammanfattning : Beslutsfattare i Sverige och internationellt har kommit fram till att undervisning i programmering är viktigt. I Sverige infördes således 2018 programmering i den svenska läroplanen där delar av programmeringsundervisningen ska bedrivas i matematikämnet. LÄS MER

 3. 3. Programmering som verktyg för problemlösning i matematik : En innehållsanalys av gymnasieläroböcker i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Robert Celik; [2020]
  Nyckelord :Imitative reasoning; creative reasoning; mathematics textbooks; upper secondary school; textbooks analysis; Imitativt resonemang; kreativt resonemang; matematikläromedel; gymnasieskolan; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i den svenska skolan så beslöt regeringen2017 att införa användandet av programmering i matematikämnet. Sedan höstterminen 2018 så har flertalet matematikkurser för gymnasiet fått uppdaterade kursplaner med tillägget att programmering ska användas som verktyg för problemlösning. LÄS MER

 4. 4. Detecting Plagiarism Patterns in student code

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Henning; Nicolai Hellesnes; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plagiarism has become a big concern in programming both in education and in the industry of software development. While a lot of effort have been put into detecting plagiarism, most of the it have been focused on detecting plagiarism in plain text. The methods for cheating has evolved as plagiarism detection has improved. LÄS MER

 5. 5. Matematiklärares val av programmeringsuppgifter : En tematisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Elina Angelöv Petersson; [2019]
  Nyckelord :Problem-solving; Programming; Mathematics; Programming-assignments; Teaching Mathematics; Problemlösning; Programmering; Matematik; Programmeringsuppgifter; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Sedan läsåret 2018/2019 ska matematiklärare använda programmering som en problemlösningsmetod inom vissa kurser i ämnet matematik på gymnasiet samt i grundskolans senare år eftersom det finns i det centrala innehållet i kursplanerna. I grundskolans senare år är det i ämnena teknik och matematik där programmering ska ingå. LÄS MER