Sökning: "Programteori"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Programteori.

 1. 1. FRÅN UPPDRAG TILL VERKSAMHET En programteoretisk analys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Skansholm; [2018-04-24]
  Nyckelord :Särskild begåvning; Acceleration; Berikning; Stödmaterial; Kritisk realism; Programteori; Translationsteori; Sensemaking; Policyanalys; Fallstudie; Fokusgrupp;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka dels vilka utgångspunkter Skolverket haft i utformandet av ett stödmaterial för undervisning av särskilt begåvade elever, dels hur materialet är uppbyggt och formulerat och dels hur materialet mottas, förstås och översätts i tre personalgrupper på två olika skolor med delvis olika socioekonomisk struktur. Syftet är också att jämföra de tre personalgruppernas mottagande av materialet. LÄS MER

 2. 2. Nattfotboll i socialt utsatta områden : Beskrivning av verksamheten utifrån programteori och förutsättningar för uppskalning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Åkerlind; [2018]
  Nyckelord :Social innovation; program theory; core components; socially vulnerable areas; Social innovation; programteori; kärnkomponenter; socialt utsatta områden;

  Sammanfattning : Andelen barn och ungdomar som befinner sig ett socialt utanförskap halkar efter alltmer i samhället. Att befinna sig ett socialt utanförskap kan medföra en rad negativa konsekvenser för såväl den enskilde individen som för samhället. LÄS MER

 3. 3. MOTIVATION I ENGELSKA Elever på tre yrkesprogram på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Louise Rönnestad; [2017-08-23]
  Nyckelord :gymnasieskola; engelska; motivation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad som motiverar elever i engelska på tre olika yrkesprogram i gymnasieskolan och hur klasserna i undervisningen arbetar för att påverka motivationen. Tre mer specifika frågeställningar är: 1. LÄS MER

 4. 4. Filosofera sig till språkutveckling En studie om sokratiska samtal som metod för muntlig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Skoglund; Justyna Berg Sobota; [2017-02-21]
  Nyckelord :sokratiska samtal; muntlig interaktion; sfi; andraspråksutveckling; museilektion; interaktionsmönster;

  Sammanfattning : Vår utgångspunkt med detta examensarbete var att testa en pedagogisk metod som vi tror kan göra att andraspråksinlärare får ökade möjligheter att uttrycka sig muntligt i en samtalsform som liknar det interaktionsmönster som återfinns utanför klassrumsmiljön. Vi har testat metoden sokratiska sam¬tal i tre museilektioner för sfi-studerande på Konstmuseet i Göteborg. LÄS MER

 5. 5. Göteborg kommuns utdelning av broddar till kommunens äldre : Effekten på fallskador till följd av halka på is och snö

  Master-uppsats,

  Författare :Robin Holmberg; [2017]
  Nyckelord :intervention; casual effect; program theory; evaluation; risk; prevention; pedestrian accidents; intervention; kausal effekt; programteori; utvärdering; risk; prevention; fotgängarolyckor;

  Sammanfattning : Inledning: Göteborgs kommun implementerade år 2013 en intervention i form av gratis utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera antalet fall/halkolyckor på is/snö. Syftet med detta papper var att se över om interventionen hade haft en effekt på incidensen av fotgängarolyckor gällande fall/halkskador bland kommunens äldre befolkning. LÄS MER