Sökning: "Progression"

Visar resultat 1 - 5 av 783 uppsatser innehållade ordet Progression.

 1. 1. Samtal för formativ bedömning i förskollärarprogrammet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Martina Borg; [2020-04-09]
  Nyckelord :verksamhetsförlagd utbildning; VFU; Bedömning; formativ bedömning; lärarutbildning; sociokulturellt perspektiv; självbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärarstudenters lärande stöttas under formativa bedömningssamtal, med ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt. Mitt intresse för formativ bedömning och lärande i samtal under högre utbildning grundar sig i min bakgrund som förskollärare och som kursledare och lärare inom verksamhetsförlagd utbildning i ett förskollärarprogram. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om ämnesundervisningen av nyanlända elever på språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan Hur uttrycker sig lärare om undervisning av nyanlända elever?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marion Loippo; Nada Alnedawy; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; språkintroduktion på gymnasieskolan och studiehandledning på modersmålet; undervisning; svenska språket och planering;

  Sammanfattning : Syfte: Den övergripande frågeställningen för denna studie handlade om lärares egnabeskrivningar av sin undervisning av nyanlända. Mer specifikt undersökte vihur lärarna uttrycker att de arbetar för att få de nyanlända eleverna behöriga tillnationella program och yrkesutbildning. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på övergången mellan förskola och skola : Möjligheter och utmaningar för samarbetet mellan skolformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Heléne Poulsen; Sara Kvistenberg; [2020]
  Nyckelord :övergång; metod; möjlighet; utmaning; kontinuitet; diskontinuitet; progression;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar en specifik övergångsmetod genererar. Övergångsmetoden bygger på att det följer med en förskollärare från förskolan till förskoleklassen under hela höstterminen. LÄS MER

 4. 4. Assessment of methods for microRNA isolation, microRNA amplification, and development of a normalization strategy for sepsis biomarker research

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johan Nordén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sepsis, defined by organ dysfunction caused by an adverse immune response of the host to an infection, comes with considerable cost in human lives and as a substantial burden financially. Significant upgrades have been made over the past two decades when diagnosing and treating sepsis but still with room for improvements. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande högläsning i grundskolans årskurs 1

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabella Wannstam; [2020]
  Nyckelord :högläsning; interaktion; kommunikation; läsförståelsestrategier; läsinlärning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wannstam, Isabella (2020). Språkutvecklande högläsning i grundskolans årskurs 1. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER