Sökning: "Prop 2009 10:60"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Prop 2009 10:60.

  1. 1. Ny kutym eller ny kostym? : Etableringsreformen ur ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

    Författare :Ellinor Hegart; Alexander Högberg; [2013]
    Nyckelord :Establishment reform; Proposition 2009 10:60; Introduction guide; New Institutional Economics; the Public Employment Service; New arrivals; immigrants’ establishment on the labour market; institutional theory; Etableringsreformen; Prop 2009 10:60; etableringslots; nyinstitutionell ekonomisk teori; institutionell teori; Arbetsförmedlingen; nyanlända; invandrares etablering på arbetsmarknaden;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka måluppfyllelsen av etableringsreformen, som trädde i kraft den 1 december 2010, samt aktören etableringslotsens funktion inom denna reform. Detta görs utifrån de uttalade målsättningarna i regeringens proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd. LÄS MER