Sökning: "Property Transactions"

Visar resultat 11 - 15 av 101 uppsatser innehållade orden Property Transactions.

 1. 11. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER

 2. 12. Immigration and House Prices in Stockholm

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Wilhelm Lindblad; Elis Örjes; [2018]
  Nyckelord :Immigration; Housing; House Prices;

  Sammanfattning : In this paper we investigate the impact of changes in the share foreign born population on property values in Stockholm Municipality. We use 35,000 single- family home transactions between 2000 and 2017 to estimate the direct and indirect effect of changes in the share of foreign born population on house prices using demographic information from 130 neighbourhoods. LÄS MER

 3. 13. Paketeringsutredningens påverkan på fastighetstransaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Werner; Rasmus Bergman; [2018]
  Nyckelord :Paketeringsutredningen; Fastighetspaketering; Fastighetsskatter; Fastighetstransaktioner Tax Proposal; Real Estate Taxes; Incorporated transactions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den 30 mars 2017 presenterade Finansdepartementet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), även kallat paketeringsutredningen. Förslagen som utredningen presenterade innebär bland annat att transaktioner med paketerade fastigheter ska beskattas symmetriskt med lagfartsöverlåtelser, till skillnad från nuläget då de kan ske skattefritt genom försäljning av näringsbetingade andelar. LÄS MER

 4. 14. Kan blockkedjan förbättra transaktionsprocessen? : En studie om blockkedjans funktion för kommersiella fastighetstransaktioner

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Runestam; Henrik Wiksell; [2018]
  Nyckelord :Commercial real estate; Blockchain; Transaction process; Smart contracts; Due diligence; Information asymmetry; Kommersiella fastigheter; Blockkedja; Transaktionsprocessen; Smarta kontrakt; Due diligence; Asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Kommersiella fastighetstillgångar karaktäriseras av tidskrävande och komplexa transaktions-processer som är skilt från många andra tillgångsslag. Informationsasymmetrier och avsaknad av standardisering har skapat en ineffektiv kommersiell fastighetsmarknad med höga transaktionskostnader för såväl förvärv som avyttring. LÄS MER

 5. 15. Can the Grow initiative contribute to poverty reduction and community development through agribusiness? - A case study of the African Agricultural Development Company’s irrigated farming hub”, Ghana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Fransson; [2018]
  Nyckelord :Grow; land grabbing; accumulation by dispossession; developing countries; Ghana; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The current debate concerning land acquisition for commercial agriculture is whether it can contribute to poverty reduction by developing communities through successful agribusiness, or whether it leads to dispossession of traditional land users. Thus, this research is a case study of the African Agricultural Development Company (AgDevCo) and their irrigated farming hub in Babator, Ghana. LÄS MER