Sökning: "Property Transactions"

Visar resultat 21 - 25 av 101 uppsatser innehållade orden Property Transactions.

 1. 21. Nanotechnology Start-ups - Intellectual Property for Generating Value

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Hellström; Sara Nilsson; [2018]
  Nyckelord :nanotechnology; start-up; intellectual property; management; innovation; strategic value; financial value; formal IP; informal IP;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis was to increase the understanding of how formal and informal intellectual property may affect value generation of strategic and financial values within the nanotechnology start-up sector. Method – This study had an inductive approach through a qualitative multi-case study. LÄS MER

 2. 22. IFRS 13 inverkan på finansiell rapportering av förvaltningsfastigheter : En komparativ studie mellan svenska börnoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jimmy Andersson; Robin Jellhag; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; IAS 40; investment property; disclosures; observable inputs; unobservable inputs; principle based standards.; IFRS 13; verkligt värde; IAS 40; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav; observerbara data; icke observerbara data; principbaserade standarder.;

  Sammanfattning : I januari år 2013 införde IASB en ny standard (IFRS 13) med syftet att ge vägledning i hur verkligt värde bör beräknas och redovisas. Förvaltningsfastigheter är ett tillgångsslag som skall redovisas till verkligt värde antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte. LÄS MER

 3. 23. Decentralized Transactions in a Centralized Environment : A Blockchain Study Within the Transport Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Marcus Löf; [2017]
  Nyckelord :Blockchain Colored Coins Transport Industry Bitcoin Smart-property;

  Sammanfattning : The blockchain technology constitutes a domain where significant research is done. The technology revolutionized the world through the cryptocurrency Bitcoin, and since then new applications of the technology have emerged. One of the applications is to represent real assets as digital assets on a blockchain, so called smart-property. LÄS MER

 4. 24. Statistical learning procedures for analysis of residential property price indexes

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Otto Rydén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Residential Price Property Indexes (RPPIs) are used to study the price development of residential property over time. Modeling and analysing an RPPI is not straightforward due to residential property being a heterogeneous good. LÄS MER

 5. 25. Formkrav, för vem eller vad? En omodern inskränkning av avtalsfriheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Eriksson; [2017]
  Nyckelord :formkrav; fastighetsöverlåtelser; aktieteckning vid nyemission; NJA 2016 s 107; Utfästelser;

  Sammanfattning : En grundläggande princip för olika avtal är att det föreligger avtalsfrihet mellan parterna. Då vissa avtal kräver att formkrav ska vara uppfyllda för att avtalet ska giltigförklaras inskränks sålunda avtalsfriheten för dessa avtal. Formkravet för fastighetsöverlåtelser stadgas i 4:1 JB och har sina rötter ungefär 300 år tillbaka. LÄS MER