Sökning: "Property law"

Visar resultat 21 - 25 av 835 uppsatser innehållade orden Property law.

 1. 21. Vattenskyddsområden i Sverige inrättade 2013 - 2019 : föreskrifter och ersättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Hanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Water protection areas; protection regulations; Vattenskyddsområden; rådighetsinskränkningar; skyddsföreskrifter;

  Sammanfattning : För att säkerställa nuvarande och kommande generationers tillgång till rent vatten behöver vattentäkter skyddas med områdesskydd. När vattenskyddsområden bildas delas området in i skyddszoner beroende på behovet av skydd. LÄS MER

 2. 22. Egendomsskyddet vid tvångsvisa fastighetsregleringar mellan åren 1996 och 2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ruth Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; egendomsskydd; regeringsformen; Europakonventionen; fastighetsreglering; tvångsvis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att beskriva rättsläget i Sverige med avseende på tvångsvisa fastighetsregleringar från tiden för Europakonventionens inkorporering i svensk lagstiftning till NJA 2018 s. 753. LÄS MER

 3. 23. Ekonomiska rättigheter i EU: EU-domstolens prövning av artikel 15–17 rättighetsstadgan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katarina Roos; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; mänskliga rättigheter; grundläggande rättigheter; Charter; Rättighetsstadgan; Rätt till egendom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rättighetsstadgan utgör en del av EU:s primärrätt och medlemsstaterna är bundna av stadgan när de tillämpar EU-rätten. Enligt domstolens praxis omfattar begreppet ”tillämpar” att medlemsstaten implementerar en bestämmelse; tillämpar ett i fördragen angivet undantag från fri rörlighet; och när de använder grundläggande rättigheter för att inskränka fri rörlighet. LÄS MER

 4. 24. Besiktningen – Samma trovärdighet när en säljare beställer den som när en köpare gör det?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Gyllenberg; Johan Bergengren; Albin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar huruvida man kan likställa en överlåtelsebesiktning beställd av en säljare med en överlåtelsebesiktning beställd av en köpare. Syftet med studien är att genom de olika rättskällorna diskutera problematiken i frågan om en köpare kan ha samma tillit till en överlåtelsebesiktning som är beställd av säljaren som om köparen själv beställt den. LÄS MER

 5. 25. Amorteringskraven och vinstskatt : Orsaker till inlåsning och minskad rörlighet påbostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dennis Allingmon; Julia Larsson; [2019]
  Nyckelord :Capital income taxes; amortization requirements; debt ratio; lockins; Vinstskatt; amorteringskrav; skuldkvotstak; inlåsningar;

  Sammanfattning : Vår uppsats syftar till att undersöka hur kapitalvinstbeskattningen på fastigheter och amorteringskraven på de lån som tas påverkar rörligheten på bostadsmarknaden idag. Vi kunde se att ämnet ofta är med i debatt men att det ändå inte utförts mycket studier i Sverige men det visade sig finnas studier som gjorts i USA. LÄS MER