Sökning: "Property owner"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade orden Property owner.

 1. 1. THE MURDER BUSINESS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Stoianov Dumitru; [2021-07-30]
  Nyckelord :corruption; Moldova; Kaufland; misuse of power;

  Sammanfattning : The subject of my investigation, called “The Murder Business”1, if defined in one word, is corruption. On one hand this corruption depicts the vulnerability of Moldovan legal system to protect such fundamental rights (as defined by Moldovan Constitution) as private property and right to life2. LÄS MER

 2. 2. Patenthavarens skydd vid intrång - Fokus på skadestånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Augbeck; [2021]
  Nyckelord :Patentintrång; Patent infringement; Sanktioner; Sanctions; Skadestånd; Financial damages; Immaterialrätt; Intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A patent is an intellectual property which gives the owner exclusive rights to the innovation. As a patent holder one of the most important things of a patent might be the protection it provides against intrusions. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av ersättning vid expropriation mellan Sverige och Kina

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Samuel Pettersson; Matilda Svahn; [2021]
  Nyckelord :Expropriation; right to compensation; compensation levels; Expropriation; ersättningsrätt; ersättningsnivåer;

  Sammanfattning : I det här arbetet har vi jämfört ersättning vid expropriation mellan länderna Sverige och Kina. Expropriation är en tvångsåtgärd som medför att mark kan överföras med tvång från en fastighetsägare till en annan i syfte att tillgodose ett allmänt intresse. LÄS MER

 4. 4. Livscykelkostnader och upphandling av projekterande konsulter : En analys av upphandlingsdokument

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anton Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Life-cycle costs; Procurement of consultants; Building design; Public property owners; Livscykelkostnader; Konsultupphandling; Projektering; Offentliga fastighetsägare;

  Sammanfattning : För byggnader har drift- och underhållskostnader ofta större ekonomiska konsekvenser än den initiala investeringen och livscykelkostnader (LCC) har i upphandlingslagstiftningen lyfts fram som ett sätt att verka för hållbar upphandling. Med tanke på dessa omständigheter bör det vara intressant för offentliga fastighetsägare att tillämpa arbetssätt där de tidigt i projekten kan överskåda de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av deras val genom att analyser LCC. LÄS MER

 5. 5. Hyresgästmix i köpcentrum : En kvalitativ studie ur ett förvaltningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnea Sollén; Petronella Pettersson Spångäng; [2021]
  Nyckelord :Shopping center; tenant mix; property management; customer flow; anchor store; image; Köpcentrum; hyresgästmix; fastighetsförvaltning; kundflöde; ankarbutik; image;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar hyresgästmixen i köpcentrum ur ett förvaltningsperspektiv. Förvaltning av köpcentrum skiljer sig åt från andra typer av fastighetsförvaltning. Den största skillnaden är att fastighetsägarna och hyresgästerna är beroende av varandra för att lyckas. LÄS MER