Sökning: "Proportionalitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Proportionalitetsprincipen.

 1. 1. En konstitutionell proportionalitetsbedömning av: inhemska regler om obligatorisk rapporteringsplikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Stenström; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mandatory disclosure rules; MDR; Rapporteringspliktiga arrangemang; Proportionalitetsprincipen;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar obligatorisk rapporteringsplikt avseende svenska inhemska skatteupplägg som presenterades i betänkandet SOU 2018:91 och byggde på EU:s direktiv 2018:822 angående obligatorisk rapporteringsplikt (”mandatory disclosure rules” eller ”MDR”). Av betänkandet framgår ett lagförslag som innehåller inhemska regler. LÄS MER

 2. 2. Processuell editionsplikt : Om avvägningen mellan editionsparternas intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Tegenfeldt; [2020]
  Nyckelord :Edition; editionsplikt; editionsföreläggande; proportionalitetsprincipen;

  Sammanfattning : Under the Swedish regulation on procedural duty of disclosure, it has long been the case that three requirements must be fulfilled in order for the court to be able to issue an order to release a document: the document must be in writing, the counterparty must possess the document and it has to be assumed that the document have significance as evidence. In a recent ruling, the Supreme Court stated that the courts also should weigh the interests of the parties (on one hand, the relevance of the evidence, and, on the other hand, the counterparty’s interest in not disclosing the information). LÄS MER

 3. 3. Svensk mutlagstiftning - lite för lagom? En rättsvetenskaplig studie om svensk mutlagstiftning ur ett EU-rättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Desirée Lindström; [2020]
  Nyckelord :vårdslös finansiering av mutbrott; företagsbot; direktiv 2017 1371; proportionalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige, ett av de minst korrupta länderna i världen, har fått återkommande internationell kritik gällande ineffektivitet i svensk mutlagstiftning när det kommer till straffrättsliga sanktioner mot företag som begått mutbrott. Detta på grund av bristen på rättspraxis där företag gjort sig skyldiga till vårdslös finansiering av mutbrott. LÄS MER

 4. 4. Generell tredjemansrevision : avseende bestämmelsens förenlighet med legalitetsprincipen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Pongwan; [2020]
  Nyckelord :skatterevision; tredjemansrevision; generell tredjemansrevision; legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds huruvida bestämmelsen som stadgas i 41 kap. 2 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) är förenlig med den skatterättsliga legalitetsprincipen. Bestämmelsen reglerar både tredjemansrevision och generell tredjemansrevision. LÄS MER

 5. 5. Egendomsskyddet vid tvingande marköverföring : Studie kring tillämpning av proportionalitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Therese Backlund; Mattias Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Compulsory land transfer; Conduct; property protection; proportionality; Tvingande marköverföring; handläggning; egendomsskyddet; proportionalitetsprin-cipe;

  Sammanfattning : Att genomföra tvingande marköverföring är något som inte tillämpas oftare än marköverföringar som har en överenskommelse mellan parterna. Trots det händer det att parterna inte kommer överens och att förrättningslantmätaren blir tvungen att genomföra handläggningen på ett sätt som resulterar i en tvingande marköverföring. LÄS MER