Sökning: "Prospectus liability Green bonds"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Prospectus liability Green bonds.

  1. 1. Prospektansvar för överlåtbara värdepapper : Särskilt om gröna obligationer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Simon Johansson; [2018]
    Nyckelord :Prospectus liability Green bonds; Prospekt Prospektansvar Gröna obligationer;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda möjligheterna för en investerare att söka ersättning för fel eller brister i ett prospekt för gröna obligationer. Mot bakgrund av detta utreds såväl ansvarsrekvisiten som ansvarssubjekten. Därtill behandlas även betydelsen av råd, rekommendationer och ramverk från branschaktörer. LÄS MER