Sökning: "Prostitution"

Visar resultat 1 - 5 av 376 uppsatser innehållade ordet Prostitution.

 1. 1. Vem talar för den som säljer sin kropp? - En kvantitativ studie om gestaltningen av prostitution i svensk press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrik Lindblom; Sean O´Brien; [2020-02-13]
  Nyckelord :Kvantitativ innehållsanalys; prostitution; sexarbetare; Entman; gestaltning.; quantitative content analysis; prostitution; sexworkers; Entman; framing.;

  Sammanfattning : This is a study of how prostitution is portrayed in Swedish mainstream media. More specifically, a quantitative content analysis for the purpose of answering the question of who and what is given the space to define prostitution in four of the biggest newspapers in sweden. LÄS MER

 2. 2. SUGARDATING En kvalitativ intervjustudie kring ungas attityder till sugardating

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Roza Khalid; Emma Hallstensson; [2020-01-21]
  Nyckelord :Sugardating; prostitution; unga; sugardaddy mama; sugarbabe toyboy;

  Sammanfattning : Sugardating är ett fenomen som har rapporterats och uppmärksammats men som i mindre grad utforskats med vetenskaplig grund i Sverige. Syftet med denna studie var att få en förståelse för vilka attityder och föreställningar som unga har kring fenomenet sugardating. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar som prostituerar sig och hur socialtjänsten arbetar med dessa ungdomar : En kvalitativ enkätstudie om socialarbetarens förhållning och arbete med                                ungdomar som prostituerar sig

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Michélle Nasrudin; Malin Söderlind; [2020]
  Nyckelord :teenagers; selling sex; social workers; empowerment; youth; prostitution; tonåringar; socialarbetare; empowerment; ungdomar; prostitution;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialtjänsten förhåller sig till ungdomar som prostituerat sig och hur socialtjänsten arbetar med dessa ungdomar. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats där postenkäter har använts. Enkäterna skickades till tolv respondenter i två större städer i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Sugardating utifrån ett åklagarperspektiv och polisiärt perspektiv : Skillnader och likheter utifrån yrkesroller

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Zandra Fröberg; Malin Vikenfalk; [2020]
  Nyckelord :sugardating; transactional sex; sugarbabe; prostitution; criminal grounds; Sugardating; transactional sex; sugarbabe; prostitution; kriminaliseringsgrunder;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på om det finns skillnader och/eller likheter mellan åklagares och polisers uppfattningar gällande sugardating. Studien ämnade också att ta reda på om sugardating som koncept bör eller inte bör omfattas av lagen om, köp av sexuell tjänst utifrån dess kriminaliseringsgrunder, samt om sugardating kan vara en inkörsport till prostitution. LÄS MER

 5. 5. Ökat skydd eller minskat självbestämmande? Socialarbetares syn på den svenska sexköpslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Johannesson; Laura Portin Remröd; [2020]
  Nyckelord :prostitution; Swedish sex purchase law; social workers; social work; radical feminism; liberal feminism; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how social workers working with people selling sexual services perceive the purpose, effects, and normative function of the Swedish Sex Purchase Law. The study is based on six semi-structured qualitative interviews with (social workers from the field). LÄS MER