Sökning: "Provokativa åtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Provokativa åtgärder.

 1. 1. Provokativa åtgärder som polisiär arbetsmetod - En rätts(o)säker och (o)önskad lösning i förhållande till 6 kap 10 a § BrB?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amila Zahirovic; [2022]
  Nyckelord :provokation; rättssäkerhet; grooming; straffrätt; kontaktbrott; polismetod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De provokativa åtgärderna är en polisiär arbets- och utredningsmetod, vilken traditionellt beskrivs som att polisen i sitt brottsbekämpande arbete lockar fram beteenden från en enskild brottsmisstänkt, i form av yttranden eller handlingar, som kan vara ofördelaktiga för vederbörande. De provokativa åtgärderna har använts inom den polisiära verksamheten en längre tid, trots avsaknad av lagreglering på området, och har särskilt kritiserats då polisen riskerar att agera i en gråzon mellan vad som är tillåtet och otillåtet. LÄS MER

 2. 2. Virtuell gromning - En framställning om gällande och möjliga utredningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; gromning; grooming; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gromning är brottet där en vuxen tar kontakt med ett barn under 15 år för att träffas i sexuellt syfte, och återfinns i Brottsbalken 6 kap. 10 a §. Idag är internet den vanligast brottsplatsen för gromningförövare. LÄS MER

 3. 3. Provokativa åtgärder - Om förhållandet mellan svensk rätt och artikel 6 Europakonventionen med fokus på enskildas straffansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kevin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; provokation; provokativa åtgärder; entrapment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Provokationer eller provokativa åtgärder är en kontroversiell polisiär arbetsmetod som innebär att polisen lockar eller utmanar någon till en handling eller ett uttalande som kan vara negativt eller besvärande för denne. Ytterst innebär detta en risk för att staten provocerar enskilda att begå brott vilket är problematiskt på grund av den ojämna fördelningen av resurser mellan staten och enskilda. LÄS MER

 4. 4. Otillbörlig brottsprovokation och dess rättsliga följd i straffprocessen - En analys av den provocerades ansvar i ljuset av artikel 6 EKMR och rättsteoretiska perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Sjövall; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law ; Brottsprovokation; Polisprovokation; Provokativa åtgärder; Otillbörlig brottsprovokation; Fri bevisföring; Bristande materiell straffbarhetsbetingelse; Straffbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom ramen för sin brottsutredande verksamhet förekommer det att polisen använder sig av provokativa åtgärder, ofta i syfte att utreda grov och organiserad brottslighet. I det fall polisen använder sig av sådana okonventionella utredningsmetoder görs det utan lagstöd. LÄS MER

 5. 5. ”Sweetie” – provokation eller smart verktyg? En rättsutredning och rättssäkerhetsanalys av de straffrättsliga konsekvenserna av vissa provokativa åtgärder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmy Holmlund; [2020]
  Nyckelord :provokativa åtgärder; sexualbrott mot barn; internet; rättssäkerhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER