Sökning: "Psychological Safety"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden Psychological Safety.

 1. 1. "Då känner man sig delaktig" : En kvalitativ studie om chefers förutsättningar att leda ett strategiskt förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Malin Hörnberg; Stina Hedlund; [2023]
  Nyckelord :Change management; Organizational change; Strategic HRM; Motivation; Participation; Communication; Information; Psychological safety;

  Sammanfattning : Det föränderliga samhället har lett till att organisationer präglas av flexibilitet och oförutsägbarhet. Det har lett till ett förändringstryck, där förändring har blivit det nya normaltillståndet för organisationer. Behovet av en lyckad förändringsledning har aldrig varit större. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap som etablerar psykologisk trygghet i virtuella team. : En studie om hur chefer kan skapa psykologisk trygghet i virtuella team med inriktning på organisationer inom tech-branschen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Säfvenberg; Stina Sahlsten; [2023]
  Nyckelord :Leadership; psychological safety; virtual teams; Ledarskap; psykologisk trygghet; virtuella team;

  Sammanfattning : Det sätt organisationer generellt hanterar att vara uppdaterade och ligga i framkant är genom arbete i team. Det är välkänt inom tidigare forskning att arbete i team leder till högre grad av kreativitet och prestation, vilket möjliggör för att ligga i framkant. Till följd av covid-19 pandemin har arbete i team blivit mer komplicerat. LÄS MER

 3. 3. To report or not to report: What happens when middle managers receive bad news about safety issues?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Søren Christian Rossé Segel; Dean Wihnan; [2023]
  Nyckelord :Middle Manager; reporting; psychological safety; organisational learning; trust; accountability; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fascinated and often frustrated, it has often been that the flow of critical safety information is not as fluid and transparent as one would consider reasonable (Westhuizen & Stanz, 2017). This notional concept of ‘reporting’ has been researched and studied from many different industries and perspectives but has yet to answer, why individuals and groups lack the culture necessary to report what is wrong or not working related to safety. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda kvinnor som upplevt våld i nära relationer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Riikka Rosdahl; [2023]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Battered women; Nurse-patient relation; Nurse’s role; Experience; Våld av intim partner; Misshandlade kvinnor; Sjuksköterska-patient relation; Sjuksköterskors roll; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort globalt samhällsproblem där kvinnorna oftare utsätts för grövre våld än män. Det är viktigt att uppmärksamma och motarbeta alla former av våld i nära relationer, oavsett om det handlar om psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av krisplanering i psykiatrisk vård : En litteraturöversikt med systematisk ansats

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Tove Grimgarn; Angelica Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Crisis plan; Psychiatric advance directive; Patient; Experience; Krisplan; Psykiatriskt förhandsdirektiv; Patient; Erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika typer av krisplaner, psykiatriska förhandsdirektiv, har använts som ett verktyg för att hjälpa patienter att kommunicera sina behov och önskemål under psykisk kris när de inte förmår göra det själva. Sedan 1980-talet har de psykiatriska förhandsdirektiven använts för att öka patientsäkerheten, personcentrering, minska vårdkonsumtion inklusive ofrivillig behandling. LÄS MER