Sökning: "Psychological debriefing"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Psychological debriefing.

 1. 1. Pilotstudie om stödfunktioner och deras koppling till PTSD, för svenska militära utlandsveteraner. En kvantitativ studie om effekterna av stöd och stödfunktioner.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Swedish military veterans; Swedish Military Forces; Post traumatic stress syndrome; PTSD; mental illness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utländska studier på militära veteraner visar på att psykiska sjukdomar, såsom Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) till följd av missionen förekommer. Samtidigt som studier på svenska militära utlandsveteraner uppvisat en lägre frekvens av PTSD. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans psykiska reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning : med inriktning på avlastande samtal, psykologisk debriefing och hinder för genomförande

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Karlsson; Jessica Pierre; [2019]
  Nyckelord :Defusing; barriers; Psychological debriefing; Nurse s experience; Nurse s needs; Traumatic event; Avlastande samtal; Hinder; Psykologisk debriefing; Sjuksköterskans upplevelse; Sjuksköterskans behov; Traumatisk händelse;

  Sammanfattning : Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även påverka kvalitén på vården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att i sin profession möta barn som far illa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Danhard Rundquist; [2018]
  Nyckelord :Child Abuse; Experiences; Nurse; Barn som far illa; Erfarenheter; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är ett vitt begrepp och innefattar såväl fysiskt som psykiskt våld mot barn samt omsorgssvikt. Forskning visar att all form av vanvård och omsorgssvikt i barndomen har samband med ökad risk för en rad konsekvenser även i vuxenlivet. LÄS MER

 4. 4. Att skapa helhet - en kvalitativ studie av verksamma mekanismer i kamratstöd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Lundberg; Sara Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :Psychological de psychological debriefing; peer support; firemen; comprehensive picture; ritual; mentalization; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The thesis used a qualitative design. Its purpose was to study a Group of firemen´s experiences of taking part of peer support (a form of psychological debriefing) as part of their work within the Emergency Service. LÄS MER

 5. 5. Debriefing och avlastningssamtal ur intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johan Norman; Emma Tinglöf Smedberg; [2012]
  Nyckelord :debriefing; defusing; intensive care nurs*; intensive care; debriefing; avlastande samtal; intensivvårdssjuksköterska; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet på en intensivvårdsavdelning innefattar ofta ett högt tempo och intensivvårdssjuksköterskan förväntas utöver sin kunskap inom medicin och omvårdnad, kunna hantera de psykologiska reaktionerna som kan uppstå i samband med kritiska tillstånd.Debriefing och avlastande samtal är båda verktyg för att bearbeta känslor då en svår situation inträffat. LÄS MER