Sökning: "Psychosomatic Symptoms"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Psychosomatic Symptoms.

 1. 1. Psykosomatiska symtom. En studie om barns upplevda tillit till föräldrar i förhållande till psykosomatiska symtom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Tarberg; Annica Wedenhjelm; [2019]
  Nyckelord :psykosomatiska symtom; upplevd tillit; föräldrar-barn relation; barn ungdomar; skilda föräldrar;

  Sammanfattning : Psykosomatiska ohälsosymtom har fördubblats hos barn och unga i Sverige sedan mitten av 1980-talet. Psykisk ohälsa kan ge konsekvenser tidigt i livet såsom försämrade skolresultat, och även allvarliga konsekvenser senare i livet. LÄS MER

 2. 2. Psykosomatiska besvär i relation till socialt stöd bland högskolestudenter : En kvantitativ studie utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kaltum Ali Mohamed; [2019]
  Nyckelord :College students; mental illness; psychosomatic symptoms; public health; social support.; Folkhälsovetenskap; högskolestudenter; psykisk ohälsa; psykosomatiska besvär; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Background: Several international studies have shown that college students report mental illness such as psychosomatic symptoms. At the same time, there are differences among college students' perceived social support. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar : En kvalitativ studie om personal på HVB-hems upplevelser och förhållningssätt av psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maria Odisho; Sanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied children youth minors; mental illness; mental health; residental care homes; refugees; ensamkommande barn ungdomar; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; HVB; flyktingar;

  Sammanfattning : This is a qualitative study on mental health among unaccompanied children in Swedish residential care. The purpose of the study is to increase the understanding of the work and interaction with these children for anyone that in one way or another encounters unaccompanied children in their profession. LÄS MER

 4. 4. Tryggare, gladare, friskare och smartare : En mix metod studie om psykisk hälsa i gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Leonard Jonsson Berglund; [2018]
  Nyckelord :Mental health; Secondary school students; Educational efforts; Psykisk hälsa; Gymnasieelever; Pedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Mot bakgrunden av att ungdomar mår psykiskt allt sämre som hindrar skolarbete och vardagsliv var studiens syfte att göra en triangulering mellan vad som står i skoldokument om insatser för att förebygga, främja och stärka elevers psykiska hälsa och hur elever upplever sin psykiska hälsa för att kunna förbättra insatserna utifrån elevernas erfarenheter. Urvalsgruppen var gymnasieelever i årskurs 2-3. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad vid smärta: En litteraturöversikt om könsskillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marijana Drmac; Angelica Jörgensen; [2018]
  Nyckelord :Care; gender differences; pain; person-centered care.; Könsskillnader; genusbias; omvårdnad; personcentrerad vård; smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en vanlig orsak till att människor söker sjukvård. Smärta är subjektiv känsla, dock kan föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt göra att patienterna kan bedömas olika och få olika riktad omvårdnad – detta trots att vård ska ges personcentrerat och på lika villkor. LÄS MER