Sökning: "Psychotherapy integration"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Psychotherapy integration.

 1. 1. Att navigera mellan kaos och rigiditet : En kartläggande litteraturstudie om klinisk tillämpning av interpersonell neurobiologi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Rocksén; Ingrid Svedmark; [2021]
  Nyckelord :interpersonal neurobiology; integration; affect regulation; attachment; developmental trauma; clinical practice; psychotherapy; interpersonell neurobiologi; integration; affektreglering; anknytning; utvecklingstrauma; klinisk tillämpning; psykoterapi;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige har ökat under 2000-talet. Socialstyrelsen rekommenderar psykologisk behandling för de flesta psykiatriska tillstånd hos barn och unga samtidigt som utskrivning av läkemedel ökar. LÄS MER

 2. 2. Psykoterapiutbildningens påverkan på prästens yrkesutövning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Anna Apell; [2021]
  Nyckelord :Minister; Clergy; Image of god; Relationship with god; Psychotherapist; Psychodynamic; Psychoanalysis; Psychotherapy training; Attachment.; Präst; Gudsrelation; Gudsbild; Psykoterapeut; Psykodynamisk; Psykoanalys; Psykoterapiutbildning; Anknytning;

  Sammanfattning : Inledning: Prästens yrke är grundat i kristen tro medan psykodynamisk terapi har sin utgångspunkt i psykoanalytisk teori som inledningsvis betraktade religiösa föreställningar som kompromissbildningar. Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur präster upplever att centrala aspekter i yrket som präst förändras av en psykodynamisk terapiutbildning. LÄS MER

 3. 3. Psykoterapeuters erfarenhet av patienter med drag av högkänslighet i psykoterapi : en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Allen Plancak Stark; [2020]
  Nyckelord :HSP; Psychotherapy; Personality psychology; The skin ego; HSP; Psykoterapi; Personlighetspsykologi; Hudjaget;

  Sammanfattning : Inledning: Det högkänsliga draget eller den högkänsliga personen (HSP) är en del av personlighetspsykologin och myntades först av Elaine Aron. Ämnet och draget är relativt outforskat och det finns fortfarande områden att belysa. LÄS MER

 4. 4. Drivkrafter och en psykoterapeutisk process på vägen att bli psykoterapeut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Agneta Wimmermark; [2017]
  Nyckelord :Psychotherapy; Psychotherapist; Motivations; Drive; Faith; Psykoterapi; Psykoterapeut; Motivation; Drivkraft; Tillit; Tro;

  Sammanfattning : Inledning: Vilka drivkrafter manifesta och latenta får den blivande terapeuten att påbörja och gå vägen till att bli terapeut? Vilka drivkrafter driver vidare? Hur kan de latenta drivkrafterna nås och förstås? Syftet med studien är att utforska drivkrafterna och betydelsen av en psykoterapeutisk process.  Frågeställningar: Hur beskriver terapeuten sina drivkrafter på sin väg att bli terapeut? Bildar drivkrafterna något mönster? Vilken betydelse har en psykoterapeutisk process på vägen att bli psykoterapeut?  Metod: Studien är en hermeneutisk fenomenologisk studie ur ett narrativt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att inte släppa patienten på irrvägar : Fem psykoterapeutstudenters upplevelser av att lära sig arbeta med Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Lisa Braaf; [2017]
  Nyckelord :ISTDP; Psychotherapist; Training; Learning; Psychotherapeutic method; Psychotherapeutic technique; Supervision; Integration of knowledge; ISTDP; Psykoterapeut; Utbildning; Lärande; Psykoterapimetod; Psykoterapeutisk teknik; Handledning; Kunskapsintegrering;

  Sammanfattning : Inledning: ISTDP-metoden har en växande evidensbas. Metoden kräver högre grad av aktivitet och direkthet från terapeutens sida jämfört med klassiskt psykodynamiskt förhållningssätt. LÄS MER