Sökning: "Psychotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet Psychotherapy.

 1. 1. "Nu känner jag att jag är så fri jag kan bli" - En fenomenologisk studie om hur psykoterapeuter förändras i möten med klienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisabet Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarna psykoterapeuter; seniorterapeuter; psykoterapeututveckling; samhörighet; empati; terapeutisk relation; ömsesidighet; terapeuters erfarenhet; Interpretative Phenomenological Analysis; IPA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur erfarna psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter upplever och förändras av känslomässigt nära möten med klienter. Negativa aspekter av det psykoterapeutiska arbetet är mer belysta i psykoterapiforskningen, varför studien fokuserade på hur psykoterapeuter upplever övervägande positiva och meningsfulla förändringar inom sig själva. LÄS MER

 2. 2. Klienters upplevelser av missnöje med psykoterapi - en interpretativ fenomenologisk analys av missnöje med studentledd terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Gabinus; Petra Carlsson Thyrvin; [2019]
  Nyckelord :Client dissatisfaction; Negative effects; Psychotherapy; Suboptimal therapy; harmful therapy; alliance ruptures; Interpretative Phenomenological Analysis IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore clients’ experiences of dissatisfaction with completed therapy delivered by therapists in training at the Department of Psychology, Lund University. Semi-structured interviews were conducted with five participants who had received Cognitive Behavioral Therapy (CBT). LÄS MER

 3. 3. Farmakologisk långtidsbehandling vid ADHD : Hur skiljer sig substanserna metylfenidat, lisdexamfetamin och atomoxetin?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lea Andersson; [2019]
  Nyckelord :Attention Deficit Hyperactivity Disorder; metylfenidat; lisdexamfetamin; atomoxetin; långtidsbehandling; effektivitet; biverkningar;

  Sammanfattning : Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neuropsychiatric disability  characterised by difficulties in paying attention, excessive activity and actions without thinking about the consequenses. Symptoms vary among different individuals in how the disability expresses. Symptoms also vary among different age groups. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av alliansens uttryck i psykoterapi och psykoterapeutisk handledning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linn Qvarnström; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att utforska erfarenheter av och reflektioner kring likheter och skillnader i alliansens uttryck i psykoterapioch psykoterapeutisk handledning utifrån terapeutens respektive handledarens perspektiv. Studien var kvalitativ; intervjuer genomfördes med sju legitimerade, psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter som arbetade kliniskt och även bedrev psykoterapeutisk handledning. LÄS MER

 5. 5. En explorativ studie av psykoterapiavslutningar med ungdomar i åldern 15 till 18 år ur ett psykoterapeutperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åsa Rothman; [2018]
  Nyckelord :Termination in Psychotherapy with adolescents; psychotherapy process outcome in Qualitative research; therapeutic alliance; thematic analyses. Avslutningar i psykoterapi med ungdomar; psykoterapeutisk process och resultat i kvalitativ forskning; terapeutisk allians; tematisk analys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore terminations in psychotherapy in the age span of 15-18 years and from this find facorts which might have significance and also to explore how the separation aspect was able to be processed at the termination. The research approach emanated from hermeneutic and phenomenolgical perspectives and the method used was thematic analysis. LÄS MER