Sökning: "Psychotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade ordet Psychotherapy.

 1. 1. Skillnaden mellan psykoterapi och familjerådgivning : En kvalitativ intervjustudie av hur legitimerade psykoterapeuter beskriver skillnaden på psykoterapi och familjerådgivning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Pia Ringeborn; [2022]
  Nyckelord :Psychotherapy; family counseling; client record obligation; Psykoterapi; familjerådgivning; dokumentationsskyldighet;

  Sammanfattning : Professionella inom familjerådgivningen och legitimerade psykoterapeuter lyderunder olika lagstiftningar vad avser journalföring. När legitimerade psykoterapeuter ärverksamma inom kommunal familjerådgivning behöver de hålla isär när de utför psykoterapioch inte. LÄS MER

 2. 2. The Digital Therapy Room(s) - A grounded theory research examining video-delivered psychotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :Video-delivered psychotherapy; psychodynamic psychotherapy; grounded theory; digital room; e-health; phenomenology.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The global pandemic COVID-19 made it impossible for psychodynamic psychotherapists to continue with in-person psychotherapy and they had to transform their work to the digital platform. There is a research gap regarding psychodynamic psychotherapists experiences of video-delivered psychotherapy which is emergent to investigate since previous research has shown that the therapeutic relationship suffers in the digital room. LÄS MER

 3. 3. Psykoterapi med patienter med komplex PTSD : - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Järnvall; Lisa Hanquist; [2022]
  Nyckelord :complex PTSD; psychotherapy; komplex PTSD; psykoterapi; PTSD;

  Sammanfattning : Komplex PTSD har tidigare gått under samma kriterier och riktlinjer för behandling som PTSD, men togs 2018 in som en egen diagnos efter att WHO gjort revideringar inför utgåvan ICD-11. I Sverige finns ännu inga specifika riktlinjer för behandling av komplex PTSD. LÄS MER

 4. 4. "It takes two to tango" : Allians i dans och psykoterapi

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Crevatin Christine; [2022]
  Nyckelord :therapeutic alliance; couple dancing; intersubjectivity; attachment; non-verbal; terapeutisk allians; pardans; intersubjektivitet; anknytning; ickeverbalt;

  Sammanfattning : The therapeutic alliance including the therapist's intersubjectivity has proven important in psychotherapy. In dance and movement therapy and couple dancing non-verbal interaction is central, though not high-lighted in verbal psychotherapy. LÄS MER

 5. 5. Finns det evidens för evidensen? En kvalitativ undersökning av evidensparadigmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonatan Wullt; [2022]
  Nyckelord :Evidence Paradigm; Research-Practice Gap; Clinical Psychology; Power; RCT-studies; Evidensparadigmet; Forskning-praktik gap; klinisk psykologi; makt; RCT-studier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Evidensparadigmet har sedan 80-talet varit rådande inom psykologin som vetenskap och praktik. Kritiker till evidensparadigmet menar emellertid att den positivistiska forskning, framförallt RCT-studier, som bedrivs inom paradigmet vilar på antagandet som inte överensstämmer med den psykoterapeutiska praktiken. LÄS MER