Sökning: "Psykiatri och omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Psykiatri och omvårdnad.

 1. 1. Att vårda med omsorg: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom psykiatrisk heldygnsvård : En Integrativ litteraturundersökning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Karlsson; Zaccarina Dittlau Feldskou; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Det framkommer svårigheter inom den psykiatriska heldygnsvården med patientens komplexa psykiatriska behov, etablerandet av vårdrelationen, underbemanning, ökad administrativt arbete och den vårdande miljön. Frågan ställs om heldygnsvården enbart är en förvaringsplats. LÄS MER

 2. 2. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 3. 3. Stödsamtal : En intervjustudie om stödsamtalets innehåll och utformning inom psykiatrisk omvårdnad i öppenvården

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Sandra Carlqvist; Linda Nygren; [2023]
  Nyckelord :Lidande; psykiatri; relation; stödsamtal; vårdande samtal.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier påvisar frånvaro av forskning kring stödsamtal inom psykiatrisk öppenvård och att dessa kan upplevas som otydliga och utan bestämd utformning. Genom stödsamtal kan patienten erbjudas olika verktyg för att stärka sina egna förmågor. LÄS MER

 4. 4. HUR LÅNGT DET ÄN ÄR DIT SÅ SLUTA ALDRIG GÅ : En beskrivning av hur personer i åldersgruppen unga vuxna inom psykiatrisk öppenvård erfar återhämtning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Hanses; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; kvalitativ; omvårdnad; psykiatri; unga vuxna; återhämtning;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows different experiences of recovery in young adultswith mental illness. Young adults' sense of togetherness matters for mental health recovery, even caregivers’ relations. It also shows that recovery can be experienced in parallel with suffering. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda intoxikerade barn : En intervjustudie inom akutsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sara Johansson; Emma Alamattila; [2023]
  Nyckelord :children; emergency department; experience; intensive care unit; intoxication; nurse; nurse specialist; nursing care; akutmottagning; barn; intensivvårdsavdelning; intoxikation; omvårdnad; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I arbetet som sjuksköterska på allmänna akutmottagningar och allmänna intensivvårdsavdelningar där majoriteten av patienterna är vuxna ingår även akut omhändertagande av barn. Avsiktlig som oavsiktlig intoxikation hos barn anses som ett globalt hälsoproblem som orsakar många sjukhusinläggningar och i vissa fall döden. LÄS MER