Sökning: "Psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade ordet Psykiatri.

 1. 1. Inte mot min natur. Diskurser om sjukt och friskt vid tiden för avkriminalisering av homosexualitet i Sverige.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alice Hymna Ramnehill; [2022-02-17]
  Nyckelord :homosexualitet; avkriminaliseringen av homosexualitet; hbtq-historia; Folkhemmet; Psykiatri; Lagar;

  Sammanfattning : This essay examines how a disease discourse of homosexuality became the dominant discourse that pushed the debate on the decriminalization of homosexuality in Sweden forward. The essay shows that arguments for homosexuals’ right to personal freedom and subjective happiness, constituted a kind of rift in the discourse during the 1930’s debate. LÄS MER

 2. 2. Patienters delaktighet inom vuxenpsykiatri

  Magister-uppsats,

  Författare :Marina Didkovskaya; [2022-02-03]
  Nyckelord :patientdeltagande; psykiatrisk omvårdnad; psykiatri; vårdplanering; fenomen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Patientens inflytande kan visas som möjligheten att få vara delaktig under hela vårdprocessen samt att kunna påverka sin vård och behandling. I den vuxenpsykiatriska verksamheten möter sjuksköterskor patienter som inte känner till vad som planeras och saknar engagemang i deras vård och behandling. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av delaktighet inom slutenpsykiatrin i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Eriksson; Evelina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; upplevelser; patientperspektiv; psykiatri; Sverige;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Den psykiatriska vården har genom åren utvecklats. Under dessa år har även patientlagen införts som stärker patienters rätt till delaktighet. Patienter kan inom den psykiatriska slutenvården vårdas på frivillig grund eller genom tvångslagstiftning. LÄS MER

 4. 4. "Svarte Petter-syndromet" : Socialsekreterares nuvarande och framtida förutsättningar för samverkan vid samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Lina Schön; Emilia Karlsson; [2022]
  Nyckelord :collaboration; comorbidity; substance abuse and mental illness; social work; samverkan; samsjuklighet; missbruk och psykisk ohälsa; socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänsten uppfattar sina nuvarande förutsättningar för att samverka vid samsjuklighet i form av missbruk och psykisk ohälsa, samt vilka förutsättningar förslagen från regeringens samsjuklighetsutredning, kan ha för att åstadkomma bättre hjälp till målgruppen. En kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerade intervjuer användes och fem socialsekreterare deltog. LÄS MER

 5. 5. Djurterapi vid psykisk ohälsa : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erica Djup; Kim Andersson; [2022]
  Nyckelord :Assisterad djurterapi; behandlingsalternativ; patientperspektiv; psykiatri; psykisk ohälsa; Animal assisted therapy; complementary treatment; mental illness; patient perspective; psychiatry;

  Sammanfattning : Bakgrund: Djur har sedan lång tid tillbaka integrerat med människor i både vårdande och praktiska syften. Var tredje besök i primärvården beror på psykisk ohälsa och sjuksköterskans roll är att främja patientens välbefinnande. LÄS MER