Sökning: "Psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade ordet Psykiatri.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 3. 3. Stödsamtal : En intervjustudie om stödsamtalets innehåll och utformning inom psykiatrisk omvårdnad i öppenvården

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Sandra Carlqvist; Linda Nygren; [2023]
  Nyckelord :Lidande; psykiatri; relation; stödsamtal; vårdande samtal.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier påvisar frånvaro av forskning kring stödsamtal inom psykiatrisk öppenvård och att dessa kan upplevas som otydliga och utan bestämd utformning. Genom stödsamtal kan patienten erbjudas olika verktyg för att stärka sina egna förmågor. LÄS MER

 4. 4. Patienters uppfattningar om forskningsdeltagande och rapporterad hälsa hos patienter med schizofreni och depression : En deskriptiv jämförande tvärsnittsstudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Daniel Larsson; [2023]
  Nyckelord :Severe mental illness; ethics; research participation; vulnerability; Svår psykisk sjukdom; etik; forskning; deltagande; sårbarhet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Sjuksköterskor och forskare som arbetar med forskning inom psykiatri har ett ansvar att ta del av patienters erfarenheter i samband med deltagande. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka uppfattningar om att delta i forskning och skillnader i uppfattningar och rapporterad hälsa hos patienter med schizofreni, depression och frisk kontrollgrupp. LÄS MER

 5. 5. Individuella förutsättningar : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av klienter som genomför tolvstegsbehandling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Abrar Waleed Badday Badday; Julia Hjalmarsson; [2023]
  Nyckelord :Missbruk; Beroende; Tolvsteg; Behandling; Tolvstegsbehandling; Minnesotamodellen; Socialarbetare.;

  Sammanfattning : Missbruk och beroende är idag ett utbrett samhällsproblem. Studien syftar till att undersöka tolvstegsbehandling och eventuella förutsättningar hos klienter som kan främja eller försvåra möjligheten att fullfölja behandlingen. För att undersöka detta har en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats använts. LÄS MER