Sökning: "Psykiatrivård"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Psykiatrivård.

 1. 1. Att bli påverkad av patientmöten i psykiatrivården : Sjuksköterskors upplevelse av emotionell påfrestning av patientmöten och strategier till välmående i arbets- och privatlivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elvira Evysdotter; [2020]
  Nyckelord :Psychiatric care; Nurses; Well-being; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Social support.; Psykiatrivård; Sjuksköterskor; Välmående; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Att arbeta med patienter med psykisk ohälsa kan innebära hög emotionell belastning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och påverka sjuksköterskors välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Syftet med studien är att beskriva vad den dagliga kontakten med patienter med psykisk ohälsa har för betydelse för sjuksköterskors emotionella välmående, vilka resurser som upplevs viktiga för att främja välmående på arbetsplatsen och hur privatlivet påverkar välmående på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Gröna utemiljöers betydelse inom psykiatrivården : erfarenheter från projektet Östra Sjukhusets heldygnsvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Smedbro; [2017]
  Nyckelord :gröna utemiljöer; psykiatrivården; psykisk ohälsa; psykiska störningar; miljöpsykologi; vårdmiljöer; Östra Sjukhusets heldygnsvård;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka gröna utemiljöers betydelse i anslutning till psykiatrivården och hur de kan påverka psykisk ohälsa som behandlas och diagnostiseras inom den typen av vård. Uppsatsen är en litteraturstudie som är kompletterad med erfarenheter från White Arkitekters projekt med Östra sjukhusets heldygnsvård. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av ECT-behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Helena Lunde Wetterström; Annica Wallerstedt; [2015]
  Nyckelord :Depression; ECT; Electroconvulsive therapy; expectations; experience; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en välbeprövad metod för behandling vid depression. Trots detta föreligger stora okunskaper kring behandlingen, vilket leder till osäkerhet för patienten. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur patienter upplever behandlingsprocessen med ECT vid depression. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskors upplevelse av professionell handledning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Mahtab Asgarzadeh; Karin Paust; [2013]
  Nyckelord :handledning; professionell; reflektion; stress; aktivt lyssnande; problemlösning; specialistsjuksköterska; utbrändhet;

  Sammanfattning : Specialistsjuksköterskor, exempelvis distriktsjuksköterskor och barnmorskor, arbetar självständigt. De behöver ofta göra avancerade bedömningar och fatta snabba beslut utan tillgång till läkare. Syftet med examensarbetet var att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelse av att delta i professionell handledning. LÄS MER

 5. 5. ”Jag skulle önska att de lyssnade mer på mig, på mina behov än på mallens behov” : Unga kvinnor med självskadebeteende och deras levda erfarenhet av svensk psykiatrivård

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linn Engström Franklin; Wilhelm Tosser; [2013]
  Nyckelord :självskadebeteende; psykiatri; fenomenologi; kvinnor;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att lyfta fram unga kvinnor med självskadebeteende och deras levda erfarenheter och upplevelser av svensk psykiatrivård. Vi ämnar undersöka hur kvinnorna upplever bemötandet av vårdpersonalen, vilka handlingsalternativ de upplever har varit möjliga i kontakten med densamma och hur detta påverkat deras syn på sig själva. LÄS MER