Sökning: "Psykisk ohälsa unga män"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Psykisk ohälsa unga män.

 1. 1. “Jag har känt mig nedstämd under en längre period, på grund av att jaginte har känt mig som en riktig man” -En kvalitativ studie om maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hörnsten; Alexandra Lindskoog; [2021]
  Nyckelord :Masculinity norms; masculinity; hegemonic masculinity; mental health; young men; Maskulinitetsnormer; maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; psykisk hälsa; unga män;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how young men experience the norms of masculinity in societywith a special focus on mental illness. Previous research in the field clarifies that there aremasculinity norms in society that men are expected to relate to. LÄS MER

 2. 2. Spelberoende och hälsopåverkan : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anette Keino; [2021]
  Nyckelord :gambling disorder; risk factors; risk groups; comorbidity; mental health; spelberoende; riskfaktorer; riskgrupper; samsjuklighet; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Spelberoende är idag ett folkhälsoproblem som både drabbar den spelberoende själv och dennes anhöriga. Riskfaktorer kopplade till spelberoende är många, men det saknas samstämmighet. Dessutom är skyddsfaktorerna få. Trots att det finns en åldersgräns för pengaspel är många unga drabbade där samsjuklighet är vanligt. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan självrapporterad psykisk ohälsa och nivå av fysisk aktivitet hos unga kvinnor och män - En undersökning av 18-åriga gymnasieelever på naturvetenskapligt program :

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Hanna Boström; Alexander Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Mental health; Gender differences; School; Young adults; Physiotherapy.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av psykisk ohälsa så som depression, ångest och stress (DÅS) är vanligt förekommande bland unga vuxna, framförallt hos kvinnor. Evidensen för att fysisk aktivitet har en reducerande effekt på DÅS är stark. LÄS MER

 4. 4. Hur bemöts unga vuxna med ångestproblematik? : En kvalitativ studie om män och kvinnors upplevelser av bemötandet när de söker hjälp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Jenny Dahlqvist; Johanna Erkendal; [2020]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ångest; bemötande; unga vuxna; genus.;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan i form av ångest ökar och är överrepresenterad i åldrarna 16–29 år. I och med ökningen av psykiska besvär sätts det också en press på vården och hur patienter tas emot. Ett första intryck är bemötandet, något som kan tänkas vara avgörande för att få så bra hjälp som möjligt. LÄS MER

 5. 5. ”Om livskvaliteten är sämre här är det logiskt att den psykiska hälsan är sämre” : -En kvalitativ studie om hur unga vuxna män med invandrarbakgrund resonerar kring psykisk ohälsa och sociala insatser i marginaliserade områden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hermella Amlakie; Shewit Tesfaldet; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER