Sökning: "Psykodynamisk terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Psykodynamisk terapi.

 1. 1. Psykologer talar om sex – Psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter av samtal om sex och sexualitet i terapi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Macke; [2019-03-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter av hur det talas om sex och sexualitet i terapi. Åtta psykoterapeuter med minst tio års yrkeserfarenhet intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. "Händer det något särskilt?" : En intervjustudie om män i terapi hos manliga psykoterapeuter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Mats Einar Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Psykodynamisk terapi; Samkönad terapi; Män; Manlig terapeut; Maskulinitet;

  Sammanfattning : Inledning: Färre män än kvinnor söker sig till psykodynamisk terapi, och den mesta kunskapen om män i terapi begränsar sig till subgrupper av män med missbruksproblematik eller kriminalitet. Det är därför väsentligt att öka kunskapen om män i mer generellt inriktad psykodynamisk terapi. LÄS MER

 3. 3. Good Enough eller Mission Impossible? Psykoterapeuters tankar om att bedriva psykodynamisk terapi inom ramen för vårdvalet i Region Skåne. En kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Erici; Karin Selander; [2018]
  Nyckelord :psychotherapeutic frame; conflict; time limit; assessment; therapeutic process; Social Sciences;

  Sammanfattning : I psykodynamisk teori och traditionell praxis är en av grundteserna att tidpunkten för terapins slut ska vara en öppen fråga när terapin inleds och sedan beslutas om av terapeut och patient tillsammans. Denna tes står i konflikt med begränsningen till maximalt 25 terapisessioner för psykodynamisk psykoterapi inom Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne. LÄS MER

 4. 4. Klienters upplevelser av Bildterapi inom en Psykodynamisk terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Karin Deines; [2018]
  Nyckelord :Art therapy; Art psychotherapy; Client experience; Qualitative method; Bildterapi; Bildpsykoterapi; Klienters upplevelse; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Bildterapi/bildpsykoterapi är en metod där bildskapande används i terapeutiskt syfte. Bildterapi som metod återfinns inom olika psykoterapeutiska riktningar men den psykodynamiska teorigrunden är vanligast förekommande. På senare år har flera översiktstudier och RCT-studier om bildterapi som behandlingsmetod publicerats. LÄS MER

 5. 5. Psykodynamisk långtidsterapi vid en utbildningsklinik – vilka förbättras inte av behandling?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emil Asbjörnsen; [2017-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att undersöka behandlingsutfall förpsykodynamisk långtidsterapi vid en utbildningsklinik. Ett annat syfte var attundersöka om något utmärkte de patienter som inte förbättrades i sin psykiskahälsa i skattningsformulär (psykisk hälsa, interpersonell funktion, hälsorelateradepersonlighetsdrag samt terapeutisk allians) som kliniken samlat in ikvalitetssäkringssyfte. LÄS MER