Sökning: "Psykologi enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 408 uppsatser innehållade orden Psykologi enkät.

 1. 1. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER

 2. 2. Upplevd kvalitet i boendemiljöer: Hur byggnadsestetik, grönområden och sociabilitet predicerar anknytning till ett bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tuva Lidgren; Sofia Boström; [2022]
  Nyckelord :neighborhood attachment; place attachment; building aesthetics; sociability; green areas; anknytning till bostadsområde; platsanknytning; grannskap; byggnadsestetik; sociabilitet; grönområden; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate certain components of neighborhoods and how they impact the residents’ level of attachment to the area in which they live. How individuals perceive building aesthetics, green areas and sociability in their neighborhood was examined using an established survey, namely the Perceived Residential Environment Quality survey. LÄS MER

 3. 3. Ett flexibelt perspektiv på kreativitet och empati - Är perspektivtagande och empatisk omsorg relaterat till kreativitet och psykologisk flexibilitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nadja Latrach; Thea Naurin; Ebba Schelin; [2022]
  Nyckelord :perspective-taking; empathetic concern; creativity; psychological flexibility; perspektivtagande; empatisk omsorg; kreativitet; psykologisk flexibilitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här kandidatuppsatsen har relationerna mellan kognitiv empati (perspektivtagande), emotionell empati (empatisk omsorg), kreativitet och psykologisk flexibilitet undersökts. Hypoteserna för studien var att perspektivtagande har en positivt korrelation med både kreativitet och psykologisk flexibilitet, att empatisk omsorg korrelerar positivt med kreativitet och psykologisk flexibilitet, samt att kreativitet korrelerar positivt med psykologisk flexibilitet. LÄS MER

 4. 4. Sex Life after Surviving Breast Cancer: Factors Influencing Sexual Dysfunction among Young Women

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Nilsson; Nicole Wisting; [2022]
  Nyckelord :breast cancer; sexual dysfunction; self-efficacy; sexuality; cancer treatment; young women; bröstcancer; sexuell dysfunktion; self-efficacy; sexualitet; cancerbehandling; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Few studies focus on sexual dysfunction among young women diagnosed with breast cancer. The aim of this study was to examine prevalence of sexual dysfunction over time among this group and to identify factors associated with sexual dysfunction. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrelaterad stress - Ett hot mot läraryrket : Upplevelsen av stress hos lärare kopplat till krav, kontroll och socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Caroline Werme Lodén; Eveline Viklund; [2022]
  Nyckelord :Work-related stress; demands; control; social support; teachers; Arbetsrelaterad stress; krav; kontroll; socialt stöd; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om faktorerna krav, kontroll och socialt stöd kunde predicera upplevd stress i arbetet hos lärare, samt om det fanns någon skillnad i upplevelsen av stress i arbetet mellan förskollärare och grundskollärare. Studiengenomfördes vid en organisation inom Gävleborgs län och datan samlades in via en digital enkät. LÄS MER