Sökning: "Psykologisk anpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Psykologisk anpassning.

 1. 1. Strategier för att främja god livskvalité hos kvinnor som har genomgått mastektomi : En integrerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Susanne Olsén; Maria Pacoste; [2020]
  Nyckelord :Copingstrategier; Kvinnor; Livskvalité; Mastektomi; Psykologisk anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet kvinnor som har genomgått ingreppet mastektomi i samband med bröstcancer drabbas av psykisk ohälsa. Uppfattningen om att förlora ett bröst skiljer sig för varje enskild individ. LÄS MER

 2. 2. ”När min kompetens tillvaratas på ett bra sätt” – skolpsykologers upplevelser av att arbeta i elevhälsan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Stina Adler; [2015-06-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva under vilka omständigheter skolpsykologer upplever att deras kompetens tillvaratas i elevhälsan. Sju intervjuer genomfördes utifrån Critical Incident Technique och analyserades med innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Förändringsprocesser i acceptance and commitment therapy för personer med hörselnedsättning : - en randomiserad kontrollerad studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/PsykologiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/PsykologiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kajsa Bergwall; Johan Hansson-Malmlöf; [2014]
  Nyckelord :Hörselnedsättning; Acceptance and Commitment Therapy; ACT; Hearing Handicap; Perceived Stress; Hearing Self-efficacy; Hörsel self-efficacy; acceptans; self-efficacy; stress; mediation; förändringsprocesser; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : I Sverige beräknas 17 % av befolkningen ha en hörselnedsättning, vilket innebär att det är den vanligaste sensoriska funktionsnedsättningen. Idag finns det en mängd studier som visar att hörselnedsättning är relaterat till sämre psykisk hälsa. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av svenska Försvarsmaktens mentala och praktiska förberedelser inför stressrelaterat insatsarbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Nathalie Franzén; [2012]
  Nyckelord :stress; förberedelse; mental beredskap; militärpsykologi; Försvarsmakten; socialt stöd; kamratskap; insats; utlandstjänstgöring; militär; riskfyllt arbete; fara; hot; organisationsutveckling; mental readiness training; soldat; Afghanistan; mission; strid; anhörigstöd; maktlöshet;

  Sammanfattning : Militärförband utsätts för olika stressmoment i sitt arbete på insats och de behöver optimal förberedelse inför detta, annars kan det få katastrofala följder. Föreliggande studie syftar till att fördjupa förståelsen för den praktiska och mentala förberedelse Försvarsmaktens anställda får inför utlandstjänstgöring och hur den hjälper dem att hantera de olika stressmomenten, samt att bidra med förståelse för hur man kan utveckla denna förberedelse ytterligare. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet och copingstrategier hos kvinnor respektive män efter insjuknande i hjärtinfarkt : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Camilla Strömberg; Linn Pettersson; [2011]
  Nyckelord :myocardial infarction; quality of life; coping; adaptation; hjärtinfarkt; livskvalitet; coping; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande litteraturstudien var att beskriva kvinnors respektive mäns livskvalitet efter insjuknande i hjärtinfarkt och de copingstrategier som användes i hanteringen av vardagen. En deskriptiv litteraturstudie genomfördes utifrån sex kvalitativa samt åtta kvantitativa studier med övervägande delen hög kvalitet. LÄS MER