Sökning: "Psykologisk säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Psykologisk säkerhet.

 1. 1. Att kunna vara sig själv och vara okej med det

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pernilla Abrahamsson; [2021-10-14]
  Nyckelord :Psykologisk säkerhet; psychological safety; tillit; learning zone; sårbarhet; delaktighet;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie om psykologisk säkerhet i näringsliv och skola. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i skolan respektive medarbetare och chefer i näringslivet resonerar kring begreppet psykologisk säkerhet samt att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa olika verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarengagemang ur ett HRM perspektiv : En kvalitativ studie om faktorer som påverkar medarbetarengagemang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Natalie Skoglund; Shabnam Ismailova; [2021]
  Nyckelord :Human Resource Management HRM ; employee engagement; commitment; engagement; SME- companies; Human Resource Management HRM ; medarbetarengagemang; engagemang; SME företag;

  Sammanfattning : I studien har fyra faktorer identifierats som anses ha en påverka påmedarbetarengagemang inom SME företag; Värderingar som anses öka känslan av meningsfullhet hos medarbetaren. Studiens resultat förespråkar fokus på bland annat individuella värderingar samt gemensamt framställda värderingar. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av trygghet i prehospital miljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annie Skärlén; Malin Söderman; [2020]
  Nyckelord :Ambulances; Stress psychological; Patient Satisfaction; Patients psychology; Professional-Patient Relations; Ambulanser; Psykologisk stress; Patienttillfredsställelse; Patient psykologi; Vårdare-patientrelationer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Trygghet kan beskrivas som en säkerhet som varje person kan lita på och som medför en skyddande känsla. Patientens upplevelse från ambulansen har en stor påverkan på välbefinnande och livskvalitet efter vårdtidens slut. LÄS MER

 4. 4. Har ketamin effekt mot terapiresistent depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mathilda Arildsson; [2019]
  Nyckelord :depression; treatment-resistant depression; TRD; ketamine; depression; terapiresistent depression; ketamin;

  Sammanfattning : Depression är ett syndrom som drabbar mer än 300 miljoner människor i världen. Tillståndet förekommer i individuella variationer men vanliga symtom är nedstämdhet, energiförlust, störningar av sömn och aptit samt känslor av skuld och skam. En svår depression kan innebära lidande och stor funktionsförlust för den drabbade. LÄS MER

 5. 5. Anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helena Freiholtz; Anna Wessberg; [2018]
  Nyckelord :ätstörningar; AN Anorexia Nervosa ; tvångsvård; LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård ; ofrivillig vård; mentalisering; behandlingsmedverkan; eating disorders; compulsory treatment; coercive treatment; involuntary treatment and treatment refusal; mentalizing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka anorektiska patienters upplevelse av tvångsvård enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) utifrån en psykologisk ram, för att nå fördjupad förståelse för deras erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva deltagare. LÄS MER