Sökning: "Psykologiska kontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Psykologiska kontrakt.

 1. 1. Personliga assistenters anställningssituation - en kvantitativ tvärsnittsstudie av anställningskontrakt och psykologiska kontrakt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linn Holgersson Bergdahl; [2020]
  Nyckelord :personlig assistans; psykologiska kontrakt; tidsbegränsade anställningar; upplevd anställningsotrygghet; frivillighet i val av anställningsform; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a changing labor market, the employment relationship between employer and employee is ever-changing. In previous studies, unlicensed assistive personnel have been ascribed poor working conditions, high job insecurity and low volition in their employment contracts. LÄS MER

 2. 2. Det är öppet, här får jag tala högt : En kvalitativ studie om hur arbetsplatsutformning påverkar trivsel, sociala interaktioner mellan anställda och förväntningar samt beteende kopplat till psykologiska kontrakt.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Stina Åhlander; Linn Klingsdal; [2019]
  Nyckelord :Arbetsplatsutformning; Cellkontor; Öppet kontorslandskap; Psykologiska kontrakt; Goffman; Trivsel; Social interaktion; Förväntningar; Medarbetare; Arbetsgivare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur cellkontor och öppet kontorslandskap påverkar medarbetarna och deras interaktion med kollegorna på arbetsplatsen. Syftet är även att undersöka vilka effekter de olika arbetsplatsutformningarna har på innehållet av det psykologiska kontraktet. LÄS MER

 3. 3. Kompetensbrist och Generation Y’s förväntningar utmanar IT-företag i arbetet med employer branding : Vikten av att bemöta förväntningarna för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Julia Beard; Caroline Tedenlind; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Psychological contract; Generation Y; Expectations; IT industry; Employer branding; Psykologiska kontrakt; Generation Y; Förväntningar; IT- branschen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom kvalitativ metod undersöka hur företag inom IT-branschen arbetar med employer branding för att bemöta Generation Y’s förväntningar. Studien genomfördes med hjälp av åtta stycken semistrukturerade intervjuer med respondenter från fyra olika företag verksamma inom IT-branschen i Mellansverige. LÄS MER

 4. 4. "Man får göra sitt bästa och vänja sig vid tanken att oftast blir man kvar" : En kvalitativ studie om konsulters upplevda lojalitet i sitt arbete för två företag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Katharina Rudklint; Ellen Johansson; [2019]
  Nyckelord :konsult; personalinhyrning; lojalitet; organisatorisk lojalitet; hängivenhet; psykologiska kontrakt; identifikation; tillhörighet;

  Sammanfattning : Den växande trenden att företag använder sig av personalinhyrning för att vara konkurrenskraftiga innebär ofta osäkra och ostabila anställningar för konsulterna som hyrs in. Dessa anställningar påverkar också konsulternas lojalitet och tillhörighetskänsla gentemot företagen, vilka är andra viktiga faktorer i företagens framgång. LÄS MER

 5. 5. Informella förväntningar och anställdas arbetsroller : En studie om hur anställda upplever sina arbetsroller i IT- och ekonomibranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Denise Jäger; Clara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Informella förväntningar; psykologiska kontrakt; arbetsroll; förväntningar; rollambivalens; tillgänglighet; övertid;

  Sammanfattning : Dagens digitaliserade samhälle bidrar till att anställda får allt svårare att dra en gräns mellan privatliv och arbetsliv. Detta medför att informella förväntningar skapas på arbetsrollen, framförallt gällande arbetstid och tillgänglighet. LÄS MER