Sökning: "Psykosocial arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade orden Psykosocial arbetsmiljö.

 1. 1. En kvantitativ studie om distriktssköterskans psykosociala arbetsmiljö : Med fokus på arbetsplats och yrkesverksamma år som distriktssköterska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Saeideh Mokhtarzadeh; Pernilla Weinfors; [2021]
  Nyckelord :public health nurse; psychosocial work environment; web enquiry; stress; distriktssköterska; psykosocial arbetsmiljö; webbenkät; stress;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön är något som berör och påverkar alla distriktssköterskor oberoende av arbetsplats. Under en längre period har det skett neddragningar inom vården samtidigt som patienterna varken blir färre eller mindre sjuka. LÄS MER

 2. 2. Sista länken i den prehospitala vårdkedjan : Upplevelsen av återkoppling hos sjuksköterskor inom ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anders Dyrinder Petersson; Daniel Källman; [2021]
  Nyckelord :Ambulance; feedback; nurse; prehospital.; Ambulans; prehospital; sjuksköterska; återkoppling.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Återkoppling är ett eftersatt område inom ambulanssjukvården. Utan återkoppling på avslutat patientfall får inte sjuksköterskan veta om den agerat samt tänkt  rätt. Detta skulle kunna hämma sjuksköterskans utveckling och leda till att eventuella begångna misstag drabbar även nästkommande patient. LÄS MER

 3. 3. "Så länge ni sköter er bra och det verkar ni göra så är jag nöjd, så behöver jag inte lägga mig i" : En kvalitativ studie om första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö inom regional hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Frida Aas; Albin Kronblad; [2021]
  Nyckelord :Feedback; första linjens chef; offentlig sektor; psykosocial arbetsmiljö och uppföljning;

  Sammanfattning : Anställda spenderar en stor del av sin tillvaro på arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön blir då en viktig faktor för att främja ett längre och mer hållbart arbetsliv. Rollen som första linjens chef kräver idag stor kunskap och förmåga för att hantera de krav som finns från organisation, medarbetare, chefer samt lagar och förordningar. LÄS MER

 4. 4. Tjänstgöring hemifrån under covid-19 : hur upplever svenska tjänstemän sin arbetsmiljö?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Erik Andersson; Michelle Berggren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med covid-19-pandemin har en snabb omställning i arbetslivet skett när många övergått från arbete på kontor till arbete hemifrån. Studien syftar till att genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur hemarbete under covid-19-pandemin upplevts bland svenska tjänstemän. Data har analyserats utifrån tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. "Det går bra ändå" : Om hur förutsättningar för arbete påverkas av en snabb omställning till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Beata Ström; Mathilda Klaesson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; psykosocial arbetsmiljö; omställning;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att bidra med kunskap om hur en snabb omställning från att arbeta på en fysisk arbetsplats till att arbeta på distans från hemmet påverkar arbetstagarnas förutsättningar för arbete. Varför vi ansåg det aktuellt att studera valt fenomen var till följd av de kraftiga restriktioner som infördes under 2020 till följd av den rådande coronapandemin. LÄS MER