Sökning: "Psykosocial arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 668 uppsatser innehållade orden Psykosocial arbetsmiljö.

 1. 1. Sociala hierarkier - Fördelaktigt eller skadligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nina Stenholm; Hanna Norin; [2023]
  Nyckelord :Sociala hierarkier; Psykosocial arbetsmiljö; Krav; Kontroll; Sociala samspel; Socialt kapital; social hierarchies; psychosocial work environment; demand; control; social interaction; social capital; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine the connection between experienced social hierarchies and the psychosocial work environment aspects demands, control, social interaction and social capital among high school teachers in Sweden. The two research questions were: 1. LÄS MER

 2. 2. Den hemtrevliga arbetsplatsen : En kvalitativ studie om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas vid hemarbete utifrån ett chefsperspektiv, vilka hälsoeffekter hemarbete kan resultera i och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas framgångsrikt i framtiden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Philip Nilsson; Jesper Sandström; [2022]
  Nyckelord :systematiskt arbetsmiljöarbete; organisatorisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; fysisk arbetsmiljö; hemarbete; hybridarbete; kommunikation; hälsa; chef;

  Sammanfattning : The study aims to depict how systematic work environment management can be conducted during remote work. Furthermore, the study aims to present what health effects which can follow due to remote work and how the systematic work environment management can be conducted effectively during remote work. LÄS MER

 3. 3. Vem ska ta hand om oss? : En kvantitativ studie om hållbar psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecylia Torba; Sibel Dikkaya; [2022]
  Nyckelord :elderlycare; psychosocial work environment; sustainability; social work; Socialt arbete; äldreomsorg; psykosocial arbetsmiljö; hållbarhet;

  Sammanfattning : Undersköterskor och vårdbiträde inom äldreomsorgen arbetar med att skapa trygga och meningsfulla förhållande för äldre människor som är i behov av omsorg. Framtida utmaningar kommer att ställa höga krav på omsorgspersonal, därför är syftet med detta arbete att undersöka omsorgspersonalens upplevelser om sin egen psykosocial arbetsmiljö för att kunna öka kunskapen om vad som kan bidra till att den blir hållbar över tid. LÄS MER

 4. 4. Första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö inom äldreomsorgen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hannah Bjerke Nilsson; Lisa Teveldal; [2022]
  Nyckelord :Social work; psychosocial work environment; elderly care; first line manager; margin of action; social support; Socialt arbete; psykosocial arbetsmiljö; äldreomsorg; första linjens chefer; handlingsutrymme; socialt stöd;

  Sammanfattning : Att arbeta som första linjens chef innebär ett komplext uppdrag där arbetsuppgifterna består av ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. I arbetet befinner sig första linjens chefer i en mellanposition där de behöver ta hänsyn till att politiska riktlinjer följs och finnas tillgängliga för medarbetare och kunder. LÄS MER

 5. 5. Organiserat kaos : En litteraturstudie om faktorer bakom socialarbetares upplevda arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress inom svensk socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lisa Blomberg; Lovisa Åminne; [2022]
  Nyckelord :arbetsbelastning; arbetsrelaterad stress; psykosocial arbetsmiljö; socialarbetare; socialtjänst;

  Sammanfattning : Föreliggande litteraturstudie sammanställde forskningsresultat från nio empiriska studierinom forskningsområdet arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress gällandesocialarbetare inom verksamheter för svensk socialtjänst. I studien uppmärksammadesvilka psykosociala- och organisatoriska faktorer som påverkar socialarbetares upplevelseav arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. LÄS MER