Sökning: "Psykoterapeut"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Psykoterapeut.

 1. 1. Psykologer talar om sex – Psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter av samtal om sex och sexualitet i terapi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Macke; [2019-03-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter av hur det talas om sex och sexualitet i terapi. Åtta psykoterapeuter med minst tio års yrkeserfarenhet intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Rollspel i radioprogrammet Radiopsykologen : En samtalsanalytisk studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Daniel Lindbom; [2018]
  Nyckelord :CA; conversation analysis; rollspel; radio; Radiopsykologen; rådgivning; asymmetri; CA;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rollspel är ett återkommande inslag i övningar inom arbetslivet och specifikt kommunikationsövningar. Tidigare forskning (Stokoe 2012; 2013a; 2013b; 2014) pekar på hur dessa rollspel saknar validitet, främst på grund av att deltagarna i rollspelen vet att det egentligen inte är på riktigt. LÄS MER

 3. 3. Trons betydelse i psykoterapi. : En tematisk analys utifrån hur fem psykoterapeuter med vigningstjänst upplever tron i sitt kliniska arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Tobias Wasserman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: There is a tension between secular and religious values.Psychotherapy has a secular foundation, while at the same time priests and pastorshave the opportunity to become psychotherapists. LÄS MER

 4. 4. Att gå i psykoterapi efter pension : En kvalitativ studie av yngre äldre kvinnors behov avpsykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Natasja Andersson Elmtoft; [2018]
  Nyckelord :psychotherapy; psychodynamic; elderly; ageing; life course perspective; gerotranscendence; psykoterapi; psykodynamisk; äldre; åldrande; livsloppsperspektiv; gerotranscendens;

  Sammanfattning : Äldres psykiska hälsa är ett åsidosatt område och Socialstyrelsen efterlyserbehandlingsalternativ till medicinering. Flera studier poängterar dock att detsaknas forskning inom området psykoterapi med äldre. LÄS MER

 5. 5. Drivkrafter och en psykoterapeutisk process på vägen att bli psykoterapeut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Agneta Wimmermark; [2017]
  Nyckelord :Psychotherapy; Psychotherapist; Motivations; Drive; Faith; Psykoterapi; Psykoterapeut; Motivation; Drivkraft; Tillit; Tro;

  Sammanfattning : Inledning: Vilka drivkrafter manifesta och latenta får den blivande terapeuten att påbörja och gå vägen till att bli terapeut? Vilka drivkrafter driver vidare? Hur kan de latenta drivkrafterna nås och förstås? Syftet med studien är att utforska drivkrafterna och betydelsen av en psykoterapeutisk process.  Frågeställningar: Hur beskriver terapeuten sina drivkrafter på sin väg att bli terapeut? Bildar drivkrafterna något mönster? Vilken betydelse har en psykoterapeutisk process på vägen att bli psykoterapeut?  Metod: Studien är en hermeneutisk fenomenologisk studie ur ett narrativt perspektiv. LÄS MER