Sökning: "Psykoterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade ordet Psykoterapi.

 1. 1. Skillnaden mellan psykoterapi och familjerådgivning : En kvalitativ intervjustudie av hur legitimerade psykoterapeuter beskriver skillnaden på psykoterapi och familjerådgivning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Pia Ringeborn; [2022]
  Nyckelord :Psychotherapy; family counseling; client record obligation; Psykoterapi; familjerådgivning; dokumentationsskyldighet;

  Sammanfattning : Professionella inom familjerådgivningen och legitimerade psykoterapeuter lyderunder olika lagstiftningar vad avser journalföring. När legitimerade psykoterapeuter ärverksamma inom kommunal familjerådgivning behöver de hålla isär när de utför psykoterapioch inte. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans stöd vid postpartumdepression : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alva Sundström; Anna Fasterius Lidzén; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Midwives; Mothers; Postpartum depression; Support; Barnmorskor; Mödrar; Postpartumdepression; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Postpartumdepression (PPD) drabbar ca 10–15 procent av alla mödrar efter förlossning. Det finns flera riskfaktorer för att drabbas vilket kräver kännedom om dessa hos vårdpersonalen samt fungerande screeningmetoder för att kunna identifiera depressiva symtom. LÄS MER

 3. 3. Psykoterapi med patienter med komplex PTSD : - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Järnvall; Lisa Hanquist; [2022]
  Nyckelord :complex PTSD; psychotherapy; komplex PTSD; psykoterapi; PTSD;

  Sammanfattning : Komplex PTSD har tidigare gått under samma kriterier och riktlinjer för behandling som PTSD, men togs 2018 in som en egen diagnos efter att WHO gjort revideringar inför utgåvan ICD-11. I Sverige finns ännu inga specifika riktlinjer för behandling av komplex PTSD. LÄS MER

 4. 4. "It takes two to tango" : Allians i dans och psykoterapi

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Crevatin Christine; [2022]
  Nyckelord :therapeutic alliance; couple dancing; intersubjectivity; attachment; non-verbal; terapeutisk allians; pardans; intersubjektivitet; anknytning; ickeverbalt;

  Sammanfattning : The therapeutic alliance including the therapist's intersubjectivity has proven important in psychotherapy. In dance and movement therapy and couple dancing non-verbal interaction is central, though not high-lighted in verbal psychotherapy. LÄS MER

 5. 5. Intensiv psykodynamisk korttidsterapi - terapeuters upplevelser av digitalt arbete

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ana Latorre; Victor Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :intensive short-term dynamic psychotherapy ISTDP ; psychodynamic therapy; video conference psychotherapy; therapist experience; intensive short-term dynamic psychotherapy ISTDP ; psykodynamisk terapi; digital psykoterapi; terapeuters upplevelser;

  Sammanfattning : ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) är en psykodynamisk behandling som intervenerar på ångest och försvar. Metoden innebär aktivering av starka känslomässiga processer hos patienten varför det är relevant att undersöka om detta kan uppnås i terapier som sker på distans - en särskilt relevant fråga i samband med covid-19-pandemin. LÄS MER