Sökning: "Psykoterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade ordet Psykoterapi.

 1. 1. Psykoterapeutiska faktorer i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi - En jämförande kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Thomas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Psykoterapi; kvalitativ forskning; psykodynamisk psykoterapi; kognitiv beteendeterapi; klient-erfarenhet; intervju; Social Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Det råder fortfarande oklarheter kring genom vilka mekanismer psykoterapi har effekt. För att förstå detta har psykoterapi undersökts med både komponentstudier och kvalitativa intervjustudier. Föreliggande studies syfte var att genom kvalitativ metod göra en jämförelse mellan verksamma mekanismer i PDT respektive KBT. LÄS MER

 2. 2. VEM BLIR JAG I TERAPIRUMMET? om genus och föräldraskap utifrån kvinnors upplevelser av samtalsbehandling för alkoholproblem

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Heléne Lewinsky; [2019-01-09]
  Nyckelord :alkoholproblem; beroende; genus; föräldraskap; psykoterapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka hur mödrar med alkoholproblem upplever samtalsbehandling. Syftet var också att undersöka om det fanns gemensamma teman i de intervjuades upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Psykoterapeuters erfarenheter av arbete med relationen i terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Johanna Almlöf; [2019]
  Nyckelord :therapeutic immediacy; patient - therapist relation; psychodynamic psychotherapy; metakommunikation; patient - terapeutrelation; psykodynamisk psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Den intersubjektiva relation som uppstår i terapirummet har beskrivits som en faktor för förändring. Terapeut och patient befinner sig i en relation där samspelet påverkar dem båda och skapar ny förståelse - för dem båda. LÄS MER

 4. 4. Humor och skrattets betydelse i det psykodynamiska terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Maja Koppfeldt; [2019]
  Nyckelord :Humor; Intervjustudie; Psykodynamisk; Psykoterapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. KULTURELLA SKILLNADERS PÅVERKAN PÅ PSYKOTERAPIPROCESSEN : Iranskfödda, högutbildade kvinnors erfarenheter av psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jila Eftekhari; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att människor rör sig över geografiska och kulturella gränser, kommer alltfler individer med olika kulturella bakgrund i kontakt med psykoterapi. Klienten och psykoterapeuten representerar sina sociokulturella kontexter och den interpersonella dynamiken som uppstår i vardagen förekommer även i psykoterapin. LÄS MER