Sökning: "Public Space Index"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Public Space Index.

 1. 1. Vägen till offentliga rum. En fallstudie om Barcelonas superkvarter ur ett vistelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jennifer Wiklund; [2021-08-25]
  Nyckelord :Offentligt rum; Vistelseytor; Public room; Living Spaces; Shared Space Street Design; Public Space Index;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to investigate the quality of living space in the superblocks in Barcelona. In addition, the study has explored how living spaces can be evaluated.Theory: The study is based on perspectives on public spaces and Shared Space Street Design together with theories on the evaluation of public spaces. LÄS MER

 2. 2. Spatiotemporal changes in Gothenburg municipality's green space, 1986 to 2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristin Blinge; [2021-04-01]
  Nyckelord :NDVI; multitemporal change analysis; incremental change; urbanization;

  Sammanfattning : As the world’s population is becoming increasingly more urban the infrastructure expands toaccommodate the inhabitants’ needs. In a dense urban environment green space has animportant function since it provides vital ecosystem services, contributes to recreational andcultural values and is essential for biodiversity. LÄS MER

 3. 3. Hur urban täthet och rymlighet hanteras i Hagastaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Daniel Gustafson; [2019]
  Nyckelord :floor space index; FSI; Hagastaden; täthet; rymlighet; exploateringstal; offentlig friyta; friyteanalys;

  Sammanfattning : Urban täthet är ett ideal som präglar dagens stadsplanering. Det framgår från styrdokument och andra handlingar samt de förtätningsprojekt, t.ex. Hagastaden i Stockholm, som är ett resultat av dessa. LÄS MER

 4. 4. Välkommen in : ett gestaltningsförslag för ett torg och stråk i studentområdet Rackarberget i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Folke; Ebba Svenzén; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; kvalitet; inkludering; meningsfulla aktiviteter; komfort; trygghet; njutning;

  Sammanfattning : Offentliga miljöer är viktiga i våra städer då de erbjuder invånarna möjligheter att träffas och interagera med varandra. Flera forskare och författare uttrycker dock en oro för hur utvecklingen av de offentliga rummen ser ut, både dess kvalitet och kvantitet. LÄS MER

 5. 5. Den urbana mötesplatsen : en kvantitativ studie av Bysistorgets funktion som offentlig mötesplats

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Simon Linde; [2018]
  Nyckelord :Gathering place; meeting place; public space; public space index; PSI; urban planning; Mötesplats; offentligt rum; urbana möten; stadsplanering; samhällsplanering; urban planering;

  Sammanfattning : Gathering places (mötesplatser in Swedish) is an frequent used concept within the discourse about urban and regional planning in Sweden. It is an ambiguous term that is used in a variety of contexts and with a variety of meanings. LÄS MER