Sökning: "Public finance"

Visar resultat 21 - 25 av 204 uppsatser innehållade orden Public finance.

 1. 21. Att välja e-arkiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viola Davidsson; [2019]
  Nyckelord :e-arkiv;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har exploderat de senaste 30 åren och tyvärr har inte arkiven hunnit med i denna utveckling. Många kommuner har ännu inte tagit steget ut och infört e-arkiv, från en enkätundersökning som Riksarkivet gjorde 2010 visade det sig att enbart en femtedel av Sveriges kommuner hade infört e-arkiv vilket är väldigt lite med tanke på hur mycket framsteg digitaliseringen har gjort. LÄS MER

 2. 22. "Inte sjutton läser man alla de där papperna man får" : En kvalitativ studie om hur MiFID II påverkat Principal agent problem vid investeringsrådgivning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amie Berglund; Oskar Danell; [2019]
  Nyckelord :MiFID II; agency theory; principal-agent problem; information asymmetry; asymmetric information; conflict of interest; personal financial advice; performance measures; performance measurement; stewardship theory; MiFID II; agency theory; principal-agent problem; informationsasymmetri; intressekonflikt; investeringsrådgivning; prestationsmått; incitamentssystem; stewardship theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den tredje januari 2018 trädde EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) i kraft. Direktivet ämnar öka investerarskyddet genom att eliminera informationsasymmetri och intressekonflikter på finansmarknaden, och samtidigt harmonisera reglerna mellan EU-länder. LÄS MER

 3. 23. Nyckeltal och dess betydelse för aktievolatilitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Olsson; Casper Ternerot; [2019]
  Nyckelord :Firm Specifik Risk; Financial Risk; Operational Risk; Volatility; Key Ratios; Stock Market; Nasdaq OMX Stockholm; Företagsspecifik risk; Finansiell risk; Operationell risk; Volatilitet; Nyckeltal; Aktiemarknaden; Nasdaq OMX Stockholm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Relationen mellan avkastning och risk har länge varit debatterad. Den klassiska modellen Capital Asset Pricing Model, CAPM, är en av standardmodellerna inom finans. CAPM har dock brister och kompenserar inte investerare för den företagsspecifika risken som tas. LÄS MER

 4. 24. Diffusion av blockkedjeteknologi i den Svenska finansiella sektorn

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carl Otto Tuneld; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; DLT; Diffusion; Innovation; Finance; Blockkedjeteknologi; DLT; Diffusion; Innovation; Finans;

  Sammanfattning : Digitaliseringen påverkar alla delar av samhället och inte minst den finansiella sektorn. Enteknologi som förväntas ha stor påverkan på det finansiella systemet är blockkedjeteknologi.I denna undersökning kartläggs hur och i vilken utsträckning aktörer i den svenska finansiellasektorn arbetar med blockkedjeteknologi. LÄS MER

 5. 25. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER