Sökning: "Public room"

Visar resultat 1 - 5 av 494 uppsatser innehållade orden Public room.

 1. 1. Vägen till offentliga rum. En fallstudie om Barcelonas superkvarter ur ett vistelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jennifer Wiklund; [2021-08-25]
  Nyckelord :Offentligt rum; Vistelseytor; Public room; Living Spaces; Shared Space Street Design; Public Space Index;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to investigate the quality of living space in the superblocks in Barcelona. In addition, the study has explored how living spaces can be evaluated.Theory: The study is based on perspectives on public spaces and Shared Space Street Design together with theories on the evaluation of public spaces. LÄS MER

 2. 2. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : Under senare tid har populariteten samt acceptansen för urban konst successivt ökat hos invånare i samhället. Det arrangeras bland annat olika graffitifestivaler och stora muralmålningar börjar synas mer och mer i våra städer. Graffiti har under många år setts som ett stort samhällsproblem och den har ofta associerats med kriminalitet. LÄS MER

 3. 3. Simulating Human Movement Patterns in an Area : A Part of the Crowdmapper Project

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Rasmus Svanberg; Hampus Svensson; [2021]
  Nyckelord :Final Thesis Work; Human Simulation; Unity; Game Engine; Crowdmapper; Pandemic; Social Distancing; Computer Science; C-Sharp; C#;

  Sammanfattning : In 2019, the Covid-19 pandemic struck the world, creating a need for social distancing to stop the spreading of the virus. This report will discuss and cover how a simulation was implemented in the game engine Unity that simulates human movement-patterns, which in turn will help with spreading people out in public areas. LÄS MER

 4. 4. Sveriges handelsutveckling och dess effekter på butikslokaler : Hur fastighetsägare som innehar butikslokaler kan anpassa sina strategier till följd av e-handelns framväxt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Viktor Nellbeck; Filip Christensen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Trade is a big part of Sweden's economy, which creates job opportunities and generates a very large part of the state's tax revenue. Since e-commerce has advanced due to the digitalisation, trading has evolved, and the physical stores have decreased. LÄS MER

 5. 5. Styrning i det praktiska sociala arbetet : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av styrning i sin arbetsvardag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sevag Awidesian; [2021]
  Nyckelord :Steering; Governance Management; Organization; Administration; New Public Management; Social Work; Room for Maneuver; Financial Aid.; Styrning; Ledning; Organisation; Administration; Offentlig förvaltning; Socialt arbete; Handlingsutrymme; Ekonomiskt bistånd.;

  Sammanfattning : The Swedish welfare society can be advocated as a social safety net with the intention of giving citizens fair living conditions. However, the welfare system has recently undergone fundamental changes regarding its organization and steering within the social image work, where its impact is considered to have received far too little attention. LÄS MER