Sökning: "Publiceringsfrekvens"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Publiceringsfrekvens.

  1. 1. Transformativt Ledarskap - en bibliometrisk kartläggning

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Kim Göransson; Claudia Collin; [2014]
    Nyckelord :Transformativt ledarskap; Bibliometrisk analys; Publiceringsfrekvens; Co-citering; Scopus; Bibexcel; Organisationsmoden;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att genom en kartläggning analysera publiceringsfrekvensen som skett inom forskningsfältet i ämnet transformativt ledarskap mellan årsspannet 1990 till 2013. Kartläggningen har skett genom en bibliometrisk sökning via databasen Scopus och sedan behandlats genom mjukvaruprogrammet Bibexcel. LÄS MER