Sökning: "Publikreaktioner"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Publikreaktioner.

 1. 1. Kön eller kompetens : Hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Henny Bucht; [2019]
  Nyckelord :Gender; Journalism; Sporting commentator; Public reactions; Genus; Journalistik; Sportkommentator; Publikreaktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga sportkommentatorer och experter ser på kommentarer och kritik som de får av publiken. LÄS MER

 2. 2. Lust på scen – en kvalitativ studie för att få en inblick i fem sångares upplevelse av sceniskt framträdande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sofie Falkenström; [2014]
  Nyckelord :Stage; Singing; Professionalism; Preparation; Passion; Flow; Audience; Experience; Music education; Educational science; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Förberedelse; Lust; Publik; Scen; Sång; Upplevelse; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka fem sångares upplevelser av att stå på scen och genom att se hur de beskriver lustfyllda upplevelser, skapa förståelse för vilka eventuella faktorer som kan spela in för upplevelsen, samt hur övning och förberedelser påverkar upplevelsen. I Litteraturöversikten presenteras begreppen känsla, lust, olust, njutning, flow och upplevelse. LÄS MER

 3. 3. Joker och forumspelspedagog : yrkestillvaro i variation

  Magister-uppsats,

  Författare :Agneta Josephson; [2010]
  Nyckelord :Theatre of the Oppressed; Joker; Forum Theatre; Forum play pedagogue; Practical Knowledge; Discrimination; Antioppressive Pedagogy; Drama pedagogue; Essay; Reflection; Phenomenology; Language constructions; Forumteater; Forumspel; Joker; Normer; Normkritik; Normkritisk pedagogik; Makt; Praktisk kunskap; Dramapedagogik; Dramapedagog; Fenomenologi; Tankestil; Teater för förtryckta; Diskriminering; Breyta; Essä; Reflektion; Språkliga konstruktioner;

  Sammanfattning : By means of text creation I approach, reflect upon and try a number of aspects of my own professional existence as a joker in forum theatre and as a forum play pedagogue.This essay is structured like the days of a week and it specifically relates three problematic situations: first, a Monday containing a case of discrimination during the performance, then, a glimpse from a Wednesday when I failed to use the time with enough consideration of our common work and, finally, a Thursday when I was professionally questioned. LÄS MER