Sökning: "Pulp"

Visar resultat 1 - 5 av 546 uppsatser innehållade ordet Pulp.

 1. 1. Emulsifying properties of cellulose oxalate and pectin from Norway spruce bark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Semonti Hussain; [2022]
  Nyckelord :Cellulose oxalate COX ; Bark; Norway spruce; Pectin; Pickering emulsion; Pulp;

  Sammanfattning : Nanocellulose is a sustainable material and has shown interesting properties in various applications. One such application is Pickering emulsion, where the nanocellulose stabilizes the oil and water interface. LÄS MER

 2. 2. Reactivity increasement of prehydrolysis kraft pulp from Acacia crassicarpa and Eucalyptus hybrids

  Master-uppsats, KTH/Träkemi och massateknologi

  Författare :Edward Tandy; [2022]
  Nyckelord :Acacia crassicarpa; Eucalyptus hybrids; Pentosan removal; Pulp yield; Prehydrolysis kraft pulp; Reactivity; Acacia crassicarpa; Eucalyptushybrider; Förhydrolyserad kraftmassa; Massautbyte; Pentosan; Reaktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att öka reaktiviteten hos förhydrolyserad kraftmassa genom att använda tidigare förhydrolysat och svavelsyra under förhydrolysen. Först bestämdes den kemiska sammansättningen av två olika vedråvaror (Acacia crassicarpa och Eucalyptushybrider) för att observera och korrelera med förhydrolysprocessen. LÄS MER

 3. 3. Bakteriologiska fynd hos diande grisar med artrit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Magdalena Sandström; [2022]
  Nyckelord :artrit; ledinflammation; diande grisar; smågrisar; antibiotikaresistens; bakteriella agens;

  Sammanfattning : Infektiös artrit är en vanlig orsak till antibiotikabehandling av diande grisar, både i Sverige och i andra länder. Tidigt insatt behandling är viktig för att lederna inte ska få bestående skador. För att behandlingen ska ge önskad effekt får inte bakterien som orsakar infektionen vara resistent mot den aktuella substansen. LÄS MER

 4. 4. Optimization of a two-step anaerobic treatment of wastewater from the Pulp and Paper Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell bioteknologi

  Författare :Sara Bard; [2022]
  Nyckelord :Wastewater treatment; biogas; methane; pulp and paper mill wastewater; wood raw material; anaerobic treatment; sulphate reduction; UAPB reactor; Vattenrening; biogas; metan; processvatten från pappers- och massaindustrin; träråvara; anaerob rening; sulfatreduktion; UAPB reaktor;

  Sammanfattning : Under de senaste 30 åren så har antalet massa- och pappersbruk minskat medan den totala produktionen av massa och papper har ökat. En högre produktion per bruk tillsammans med en hårdare miljölagstiftning, sätter ett högre tryck på vattenreningen på varje bruk. LÄS MER

 5. 5. Konceptutveckling av en filterlösning ämnat för dagvattenbrunnar : Filtrering av miljögifter vid släckningsarbeten

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Jansson; [2022]
  Nyckelord :Bioabsorbent; Aktivt kol; Dagvattenbrunnar; Räddningstjänsten; Miljögifter; Filter; Cellulosa;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis describes a result of a product development project that was conducted during the spring of 2022 as part of the course Degree project for a bachelor's degree in engineering within innovations technology and design. The extent of the course includes 22,5 educational credits and was performed at the educational institution of Karlstad University. LÄS MER