Sökning: "Qendresa Cakolli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Qendresa Cakolli.

  1. 1. "Det var ju rätt tufft och så" En kvalitativ studie om hur socialarbetare på hvb-hem i Skåne upplever betydelsen av samverkan och integration i arbetet med ensamkommande flyktingbarn

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Qendresa Cakolli; Dalida Lagumdzija; [2019]
    Nyckelord :Unaccompanied children; collaboration; integration.; Social Sciences;

    Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine how collaboration between different authorities effects the integration of the unaccompanied children, viewed from a home for care or accommodation social workers’ point of view. It is a qualitative study in which we interviewed six social workers. LÄS MER