Sökning: "Qipei Project"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Qipei Project.

  1. 1. FEM modeling of concrete gravity dams.

    Master-uppsats, KTH/Vattendragsteknik; KTH/Vattendragsteknik

    Författare :Björn Boberg; David Holm; [2012]
    Nyckelord :Baozhusi Station; Qipei Project; irrigation; flood control; power extraction; FEM; turbine section; solid section; static state and load cases;

    Sammanfattning : .... LÄS MER