Sökning: "Quality Evaluation Tool"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden Quality Evaluation Tool.

 1. 1. Systematiskt kvalitetsarbete : En kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nenad Petkovic; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Systematic quality work; pedagogical documentation; preschool teachers; evaluation; analysis; further development; Systematiskt kvalitetsarbete; pedagogisk dokumentation; förskollärare; utvärdering; analys; vidareutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare använder systematiskt kvalitetsarbete som verktyg för att vidareutveckla verksamheten. Studien utgår från en kvalitativ metod, vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där öppna frågor ställts till sju förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan designkvalitet och designintention : En tillämpning av design quality evaluation (DQE) i påbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emanuel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Architecture; design intention; design quality; design quality evaluation DQE ; vertical extensions of buildings; Arkitektur; designintention; designkvalitet; design quality evaluation DQE ; påbyggnation;

  Sammanfattning : Påbyggnation är en typ av hållbar stadsutveckling som blir allt vanligare i Sverige. Ett av de gemensamma målen vid påbyggnation, likt andra byggprojekt, är att uppnå en viss förbestämd kvalitet. Designkvalitet kan ses som en del av kvalitetsmålet. LÄS MER

 3. 3. A training material for Upper-secondary school teachers in mathematics in their endeavours to effectively communicate with students on the autistic spectrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Armin Massoumzadeh; [2021]
  Nyckelord :ASD; i.e. Autism spectrum disorder; implicit explicit preconceptions; introductory material; Autismspektrumtillstånd; implicita explicita förväntningar; fortbildningsmaterial;

  Sammanfattning : En analys av en studie gjord av Lorenz och Heinitz (2014) på autistiska personers uppfattning om sig själva, sina förmågor och behov och en kartläggningsrapport av Specialpedagogiska skolmyndigheten från 2013 har belyst hur det hos dessa individer finns en potential långt utöver det normala. Skolmyndigheten (2013) rapporterar om att lärare saknar verktyg för att förstå elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, framförallt vid autismspektrumtillstånd där sådana verktyg ofta behöver vara individanpassade och därför varierar från elev till elev. LÄS MER

 4. 4. Klimatneutrala byggnader : En utredning av begreppet och jämförelse mellan olika definitioner

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Holm Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Climate neutral buildings; climate change; climate neutrality in the built environment; life-cycle assessment; climate compensation; certification tools; Klimatneutrala byggnader; klimatpåverkan; klimatneutralitet i byggsektorn; livscykelberäkning; klimatkompensation; certifieringsverktyg;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är idag ett av mänsklighetens största hot och om inte världens växthusgasutsläpp minskar drastiskt under de kommande åren kan detta medföra svåra konsekvenser både lokalt och globalt. I linje med detta har globala och nationella mål satts för att främja klimatneutrala samhällen och branscher. LÄS MER

 5. 5. Collaboration within a startup ecosystem - Enhancing entrepreneurial activities through collaboration in the startup ecosystem of Sydney, Australia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Junttila; [2020-09-04]
  Nyckelord :entrepreneurship; startups; ecosystem; stakeholders; university; industry; collaboration; activities; initiatives; embeddedness; culture; commercialization; knowledge transfer;

  Sammanfattning : Background and Problem Formulation: There has been a growth in the entrepreneurship ecosystem of Australia due to the increasing support that aims to enhance entrepreneurial activities. However, Australia still has to overcome challenges to improve entrepreneurial outcomes. LÄS MER