Sökning: "Quality Talk"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden Quality Talk.

 1. 1. Formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling genom gruppdiskussioner : En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelseutveckling, gruppdiskussioner och formativ bedömning med inriktning mot årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Dahlqvist; Helena Nordin; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Gruppdiskussioner; Läsförståelseutveckling; Reciprocal Teaching; Quality Talk;

  Sammanfattning : Det svenska samhället bygger på förmågan att kunna läsa och skriva och läsförståelse är av den anledningen en viktig förutsättning för att bli en delaktig samhällsmedborgare. Bedömning av elevers läsförståelse är många gånger problematisk på grund av dess komplexitet, men samtidigt nödvändig. LÄS MER

 2. 2. När empatin tar stryk - en kvalitativ studie om kuratorers upplevelser av empatitrötthet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Bergström; [2022]
  Nyckelord :compassion fatigue; social worker; alliance; stress; healthcare workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to do qualitative research into how social workers experience and talk about compassion fatigue and how to possibly prevent it. The hope was to expand my knowledge about how compassion fatigue manifests in social workers everyday practice and life. LÄS MER

 3. 3. Investigating the reliability of a separation : and reunion test performed on pet dogs (Canis familiaris) and their owners

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofie-Marie MacKenzie Cardy; [2022]
  Nyckelord :ethology; anthrozoology; separation; reunion; ownership; dog; behaviour; attachment;

  Sammanfattning : Our long mutual history together with the dog (Canis familiaris) has influenced health, physique, wellbeing, as well as behaviour – on both parts. Today, we refer to dogs as family members rather than working tools. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Shirin Sundberg; Mattias Rundgren; [2022]
  Nyckelord :Healthcare science; Intimate partner violence; Literature review; Nursing; Women.; Kvinnor; Litteraturstudie; Omvårdnad; Våld i nära relation; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt fenomen. Det kan innefatta omsorgssvikt, ekonomiskt, fysiskt, psykiskt, eller sexuellt våld. Våld i nära relation utförs till 85% av en man mot en kvinna. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av samtal om sexuell hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Linn Saalbach; Louise Rosén; [2022]
  Nyckelord :conversation; experience; nurses; nursing; sexual health; omvårdnad; upplevelse; sexuell hälsa; sjuksköterskor; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är ett begrepp diskuterat och analyserat under många århundraden. De senaste två decennierna har samtalet gällande sexuell hälsa utvecklats snabbt och fått en mer betydande roll inom vården. Trots det visar forskning att samtal om sexuell hälsa inte bedrivs i tillräcklig utsträckning. LÄS MER