Sökning: "Quality Talk"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden Quality Talk.

 1. 1. Råd- och stödsamtal som stöd i föräldraskapet : en kvalitativ studie av föräldrars upplevelser

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2023]
  Nyckelord :parenting; parental support; universal support; counselling; early support; föräldraskap; föräldraskapsstöd; universellt stöd; råd- och stödsamtal; förebyggande stöd;

  Sammanfattning : To offer support before problems develop into greater difficulties is an important quality in the social services' work with children and families. An increased focus on early support is addressed in the political debate as a way to hinder children from being recruited into criminal gangs. LÄS MER

 2. 2. MOT ALLA ODDS? : En studie avgymnasierektorers ledarhandlingaroch agens

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Alvunger; [2023]
  Nyckelord :ledarhandlingar; agens; rektor; gymnasieskola; marknadiserad skola;

  Sammanfattning : In the marketized school system in Sweden, upper secondary schools compete for students. The principal is responsible for the school and the principal’s leadership actions are crucial for school and staff development. LÄS MER

 3. 3. Att upptäcka kvinnors våldsutsatthet i nära relationer : Röntgensjuksköterskans roll i att identifiera och bemöta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mohammad khaer Ahmad; Touleen Amis; [2023]
  Nyckelord :Intimate partner violence; healthcare professionals; women; identification; encountering; barriers; radiographer; radiography; Våld i nära relationer; vårdpersonal; kvinnor; identifikation; bemötande; hinder; röntgensjuksköterska; radiografi;

  Sammanfattning : Introduktion: Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som resulterar i allvarliga konsekvenser. Var tredje kvinna i världen drabbas av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. I Sverige har under 2022 mer än 38 000 misshandelsbrott mot kvinnor rapporterats. LÄS MER

 4. 4. The impacts of code structure analysis, powered by the language model FastText

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Gabriel Ivarsson; Noah Håkansson; [2023]
  Nyckelord :Code structure; GoLang; language models;

  Sammanfattning : The goal of this study was to investigate how the use of language models in the context of code structure analysis could impact how developers manage code structure. To do this, a prototype tool GOSPLAT (GoLang Static Package Language-model Analysis Tool) was created. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser efter att ha varit utsatta för sexuellt övergrepp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Martina Aronsson; Tina Grubbström; [2023]
  Nyckelord :Sexual abuse; Sexual trauma; Women`s experience; Rape; Sexuellt övergrepp; Sexuellt trauma; Kvinnors upplevelser; Våld i nära relationer; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuellt våld är ett globalt samhällsproblem. Kvinnor som utsätts för sexuellt övergrepp påverkar deras hälsa och kan leda till sjukdomar senare i livet. Studier visar att kvinnors upplever en negativ attityd från samhället när det söker hjälp. LÄS MER