Sökning: "RÅ 2006 ref. 53"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden RÅ 2006 ref. 53.

 1. 1. Köparens undersökningsplikt och säljarens- respektive mäklarens upplysningsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Albin Svahn; Anna Eckerstig; [2015]
  Nyckelord :The principle of loyalty; Defects in the eyes of the law; Actual defects; The brokers duty to inform; The sellers duty to inform; JB 4:19; AvtL 33 §; FML 16 §. The buyers duty to examine; Omsorgsplikt; God fastighetsmäklarsed; Köparens undersökningsplikt; Säljarens upplysningsplikt; Mäklarens upplysningsplikt; Faktiska fel; Köprättsliga fel; Lojalitetsprincip; Lojalitetsplikt; The duty of loyalty; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Properties represents great economic value and a property acquisition can be the biggest transaction one will do in a lifetime. Transparence regarding the defect-rules are therefore of great importance. According to the Swedish Land Code the buyer has a duty to examine. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens upplysningsplikt :  Avseende omfattningen av upplysningsplikten gentemot köparen, med inriktning på fysiska missförhållanden hänfört till fastigheten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Lina Snihs; [2012]
  Nyckelord :Property law; Law about realtor’s obligations; Realtor’s responsibility to submit to good faith and fair dealing; Realtor’s liability to inform on physical errors; Property owner’s liability to inform on factual errors; Buyer’s liability to survey the property; FML 16§; JB 4:19§; RÅ 2006 ref. 53.; Fastighetsmäklarrätt; Fastighetsrätt; Fastighetsmäklarlagen; Jordabalken; Fastighetsmäklare; God fastighetsmäklarsed; Omsorgsplikt; Fastighetsmäklarens upplysningsplikt; Säljarens upplysningsplikt; Köparens undersökningsplikt; Faktiska fel; Köprättsligt fel; FML 16§; JB 4:19§; RÅ 2006 ref. 53;

  Sammanfattning : Vid en fastighetsöverlåtelse är det mycket information som ska utbytas på kort tid, mellan köpare, säljare och mäklare vad beträffar fastighetens fysiska skick och standard. I egenskap av en lojal, opartisk och sakkunnig person avseende fastighetsförsäljningar, har mäklaren ålagts en upplysningsplikt avseende sådant kring fastighetens skick som denne iakttagit, känner till eller annars har anledning att misstänka, som kan antas ha betydelse för köparen. LÄS MER