Sökning: "Rälsunderhåll"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Rälsunderhåll.

  1. 1. Analysis of Positional Precision when Using Ground Control Points with Supported INS in GNSS-Free Environments

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Linus Bäckström; Patrik Grenert; [2021]
    Nyckelord :Track maintenance; GNSS; INS; GCP; GNSS-free environments; Railway positioning; Rälsunderhåll; GNSS; INS; Kända punkter; Avsaknad av GNSS; Positionering på räls;

    Sammanfattning : Railway traffic is one of the most used transportation methods in today's society both for freight transports and transportation of people. A necessity for this to function is that the tracks upon which the trains travel are functional. LÄS MER