Sökning: "Ränta"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet Ränta.

 1. 1. Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Landström; Filip Lassfolk; [2022]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Real estate; Inflation; Interest rate; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Fastigheter; Inflation; Ränta;

  Sammanfattning : Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetens roll vid kreditgivning till stora företag : En studie om svenska storbankers upplevelse av hur hållbarhetsaspekter påverkar kreditgivningen till stora företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Alina Sjöberg; Maja Olsson; [2022]
  Nyckelord :Lending; Sustainability aspects; EU-Taxonomy; Kreditgivning; Hållbarhetsaspekter; EU-Taxonomin;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett område som fått stort fokus i samhället och samhällets aktörer är idag mer medvetna om hållbarhetens problematik och dess konsekvenser. Banksektorn har en viktig roll för den hållbara utvecklingen och därför är det av stor vikt att bankerna tar hänsyn till hållbarhet för att medverka till att företag bedriver en hållbar verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Värdebolag vs tillväxtbolag i en lågräntemiljö 2010-2019 : En jämförande studie mellan två investeringsstrategier genom beräkning av den riskjusterade avkastningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Claes Hardenbildt Nilsson; Samuel Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Ränta; P E-tal; P B-tal; Värde; Tillväxt; Riskjusterad avkastning; Portfölj teori; Effektiva marknads hypotesen; Faktormodeller.;

  Sammanfattning : Intresset för sparande och aktiemarknaden har ökat kraftigt på senare år. Det kan delvis förklaras av att aktiemarknaden har blivit betydligt mer lättillgänglig med den digitala utvecklingen vilket har skapat nya förutsättningar för privatsparare att ta del av aktiemarknaden. LÄS MER

 4. 4. Reducing Housing Barriers for First-time Buyers : Exploring Alternative Mortgage Products to Increase Access to Homeownership

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Carlson; Johannes Sennerö; [2022]
  Nyckelord :Alternative mortgage products; first-time buyers; homeownership; shared appreciation mortgage; share equity mortgage; Alternativa bolåneprodukter; bostadsägande; förstagångsköpare; shared appreciation mortgage; share equity mortgage;

  Sammanfattning : Access to homeownership is a major social and economic issue in many countries. Failure to maintain affordability has been discussed as the ultimate agglomeration diseconomy. This report sheds light on the thresholds for first-time buyers in Sweden and possible solutions through financial innovation. LÄS MER

 5. 5. Svenska Aktiefonders Prestation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Littorin; [2022]
  Nyckelord :Aktiefonder; Relativ hållbarhet; Riskjusterad avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Ett utökat engagemang kring hållbara frågor och investeringar har drivit med sig en ökning av hållbara fonder. Tidigare forskning där jämförelser gjorts mellan miljöfonder, hållbara fonder och traditionella fonder har visat olika resultat i vilken kategori som presterar bäst utifrån avkastning och risk. LÄS MER