Sökning: "Rätten till asyl"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Rätten till asyl.

 1. 1. Svensk flyktingpolitik utifrån internationell asylrätt? En analys av hur Sveriges riksdagspartier legitimerar sina ståndpunkter i debatten om migration och asylpolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Ahrenbring; [2020]
  Nyckelord :flykting; migration; integration; politik; riksdagspartier; flyktingkonventionen; Europa-konventionen; non-refoulement-principen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flyktingsituationen i världen har i flera års tid varit det mest omtalade av ämnen. Allt ifrån individernas utsatthet i krigsdrabbade länder, livsfarliga flyktvägar till Europa, möjligheten till asyl och integrationen i det nya samhället är bland de viktigaste utmaningar vår del av världen står inför idag. LÄS MER

 2. 2. Vad innebär begreppet asylrätt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aylin Volgsten; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet asylrätt definieras sällan trots att det används i flera rättighetsinstrument samt i nationella rättsordningar. Asylrätt positioneras ofta som en mänsklig rättighet men innebär ingen direkt rätt till skydd för individen utan anses istället vara en rättighet tillhörande staten. LÄS MER

 3. 3. De outvisningsbara: En statsvetenskaplig studie om statslösa personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fahim Mangal; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Statslösa; Sverige; Asylprocess; Utvisningsbeslut; Verkställighetshinder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstrakt Statslösa personer som fallit utanför samhället hör i många avseende till världens mest utsatta människor, dessa individer ofta inte har tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den juridiska situationen som statslösa personer möter under sin asylprocess i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Asylrättens innebörd i internationell rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Sahlin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :refugees right of asylum customary international law custom territorial right human rights ethics seek obtain; flyktingar asylrätt rätten till asyl sedvanerätt internationell sedvana folkrätt territoriell rätt mänskliga rättigheter söka erhålla etik sedvanebedömning;

  Sammanfattning : En av de mest politiskt omdebatterade frågorna i världen idag är hur ett land ska ställa sig till de migranter och människor på flykt som söker skydd inom landets gränser. Även inom juridiken finns olika uppfattningar av vad rätten till asyl verkligen innebär. LÄS MER

 5. 5. Särskild utlänningskontroll. En undersökning av beviskrav och rätten till effektiv domstolsprövning vid kvalificerade säkerhetsärenden.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melody Elahi Shostari; [2018-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den sedan millennieskiftet ökade terrorhotsbilden mot Sverige har bl.a. föranlett ett ökat behov av effektiv lagstiftning som inte bara reglerar bestraffning av terrorbrott utan även reglerar hantering av sådan presumerad brottslighet. LÄS MER