Sökning: "Rätten till privat- och familjeliv"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Rätten till privat- och familjeliv.

 1. 1. Barnets digitala rättigheter - en analys av vilket rättsligt skydd som finns för barnets privatliv och integritet i barnkonventionen vid föräldrars exponering av barnet på sociala medier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisette Andersson Olsson; [2021-02-09]
  Nyckelord :Sharenting; Barnrätt; Rätten till privat- och familjeliv; Integritet; Sociala medier; Barnkonventionen; Barnets bästa;

  Sammanfattning : Det har sedan digitaliseringens framfart blivit allt vanligare att föräldrar publicerar bilder, videos och information om sina barn på sociala medier, särskilt när barnet befinner sig i känslomässiga tillstånd. Samhällsdebatten såväl som den rättsliga debatten har uppmärksammat att sådana publiceringar kan kränka barnets rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Våldsutsatta kvinnor – gömda och glömda? Ett synliggörande av vilket rättsligt skydd som finns att tillgå när en kvinna utsätts/utsatts för våld i nära relation, samt en genusrättsvetenskaplig utredning av om, och hur samma skydd skulle kunna förändras genom användande av rätten som verktyg i syfte att uppnå jämställdhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Lundin; [2021-02-03]
  Nyckelord :Gömda kvinnor; Våld; Våldsutsatt; Våld i nära relation; Straffrätt; Brottmål; Rättstrygghet; Rättsligt skydd; Kontaktförbud; Skyddade personuppgifter; Skyddad folkbokföring; Fingerade personuppgifter; Skyddade boenden; Fri- och rättigheter; Rätten till personlig frihet och säkerhet; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Jämställdhet; Jämställdhetsprincipen; Genusrättsvetenskap; Genussystemet; Makt; Manlig överordning; Fotboja; Elektronisk intensivövervakning; Elektronisk övervakning;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor konstateras vara ett allvarligt samhälls-, demokrati- och jämställdhetsproblem. För att underlätta förståelsen av vad uppsatsen är tänkt att synliggöra så utgår jag från den underjordiska rörelsen ”Gömda kvinnor”. Dessa gömda kvinnor upplever att de lever frihetsberövade medan deras förövare går fria. LÄS MER

 3. 3. Omhändertagande av barn och rätten till familjeliv

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Hoodo Abdi; [2021]
  Nyckelord :Barnets bästa; privat och familjeliv; LVU; Barnkonventionen.;

  Sammanfattning : Children takes into care by the social services against the parents' will, child care agencies take children into care with the support of the law (LVU). Children are cared for on the basis of section 2§ LVU which occurs due to misconduct in the home, for example violence and abuse, deficiencies in care or other conditions in the home. LÄS MER

 4. 4. Delad glädje är dubbel glädje, eller? – Om barnets rätt till privatliv i förhållande till föräldrarnas bestämmanderätt då barnet exponeras på föräldrarnas sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alicia Olnäs; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; barnrätt; barnkonventionen; europakonventionen; rätten till privat- och familjeliv; föräldrars bestämmanderätt; sharenting; sociala medier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar väljer att dela information om sina barn på sociala medier aktualiseras barnens rätt till privatliv. Att barn har en sådan rätt följer av 6 kap. LÄS MER

 5. 5. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER