Sökning: "Rätten till skydd av personuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Rätten till skydd av personuppgifter.

 1. 1. Söktjänster med frivilligt utgivningsbevis – Integritetskränkande verksamhet i skenet av svensk grundlag?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Hjers; [2021-06-29]
  Nyckelord :Frivilliga utgivningsbevis; Yttrandefrihet; Grundlagsskydd; Dataskyddsförordningen; Rätten till skydd av personuppgifter; Förtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för resultatet av en undersökning av tre söktjänster med frivilligt utgivningsbevis som publicerar personuppgifter på nätet. Söktjänsterna erhåller genom det frivilliga utgivningsbeviset ett grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. LÄS MER

 2. 2. Våldsutsatta kvinnor – gömda och glömda? Ett synliggörande av vilket rättsligt skydd som finns att tillgå när en kvinna utsätts/utsatts för våld i nära relation, samt en genusrättsvetenskaplig utredning av om, och hur samma skydd skulle kunna förändras genom användande av rätten som verktyg i syfte att uppnå jämställdhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Lundin; [2021-02-03]
  Nyckelord :Gömda kvinnor; Våld; Våldsutsatt; Våld i nära relation; Straffrätt; Brottmål; Rättstrygghet; Rättsligt skydd; Kontaktförbud; Skyddade personuppgifter; Skyddad folkbokföring; Fingerade personuppgifter; Skyddade boenden; Fri- och rättigheter; Rätten till personlig frihet och säkerhet; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Jämställdhet; Jämställdhetsprincipen; Genusrättsvetenskap; Genussystemet; Makt; Manlig överordning; Fotboja; Elektronisk intensivövervakning; Elektronisk övervakning;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor konstateras vara ett allvarligt samhälls-, demokrati- och jämställdhetsproblem. För att underlätta förståelsen av vad uppsatsen är tänkt att synliggöra så utgår jag från den underjordiska rörelsen ”Gömda kvinnor”. Dessa gömda kvinnor upplever att de lever frihetsberövade medan deras förövare går fria. LÄS MER

 3. 3. När polisen börjar släktforska : Om polisens användning av släktforskningsdatabaser i brottsutredande syfte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Göransson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2020 nådde dubbelmordet i Linköping sin lösning efter att Polismyndigheten använt släktforskningsdatabaser. Eftersom användning av släktforskningsdatabaser i brottsutredande syfte är en ny metod i Sverige föranleder det frågor om metoden överensstämmer med gällande lagstiftning och mänskliga rättigheter. LÄS MER

 4. 4. A Matter of Privacy: How the substantial rule of law ensures fundamental rights in a digital era

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Andersson; [2021]
  Nyckelord :EU law; EU; electronic communication; CJEU; Constitutional law; Rule of Law; Ronald Dworkin; Privacy Law; Fundamental Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I en alltmer digital värld överförs elektronisk information varje sekund till alla delar av världen. Denna elektroniska information övervakas av stater och dess offentliga myndigheter, vars övervakningsförmåga läcktes redan 2013 av Edward Snowden. LÄS MER

 5. 5. Kommersiella aktörers tredjelandsöverföring av personuppgifter efter Schrems II : GDPR-efterlevnad efter EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield, och EU-domstolens uttalanden om acceptabel lägsta nivå för skyddet av personuppgifter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Josef Bolin; Jimmy Svensson; [2021]
  Nyckelord :GDPR; personuppgifter; tredjelandsöverföring; cloud act; schrems; integritet; personuppgiftsskydd; affärsrätt; EU; EU-rätt; dataskydd; dataskyddsförordning; privacy shield;

  Sammanfattning : Sedan GDPR trädde i kraft har skyddet för personuppgifter stärkts och harmoniserats inom EU. GDPR tillförsäkrar fysiska personer en grundläggande rättighet till skydd för personuppgifter. Den som behandlar personuppgifter åläggs ett särskilt ansvar. Enligt huvudregeln är det förbjudet att överföra personuppgifter till tredjeland. LÄS MER