Sökning: "Rättshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet Rättshistoria.

 1. 1. En sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet : Ett fullgott skydd för den sexuella självbestämmanderätten eller ett luftslott?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Jarblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; sexualbrott; våldtäkt; sex; sexualitet; skyddsintresse; samtycke; frivillighet; jämställdhet; rättssociologi; rättshistoria; övergrepp; självbestämmanderätt; kvinnofrid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Strandskydd och Strandbeskyttelse - En komparativ studie av svenskt och danskt strandskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alma Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Komparativ rätt; rättshistoria; miljörätt; strandskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige råder strandskydd vid alla vattensamlingar och vattendrag. Lagstift-ningen är ett resultat av en rättsutveckling som pågått sedan 1940-talet. År 1974 fick Sverige ett generellt strandskydd med möjlighet för dispens för den enskilde. LÄS MER

 3. 3. Riksrätten - En utredning av statsråds rättsliga ansvar i tjänsteutövningen genom en historisk och nordisk belysning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Bokefors; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; Rättshistoria; Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Makten att styra Sverige tillkommer statsråden, vilka utgör regeringen. Regeringsmakten begränsas genom lagbundenhet och funktionsfördelning. Riksdagens funktion är bland annat att kontrollera statsrådens arbete. Statsråden har ett såväl politiskt som rättsligt ansvar inför riksdagen. LÄS MER

 4. 4. Påföljden för mord - är den straffteoretiskt förankrad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Johnson; [2019]
  Nyckelord :Mord; rättshistoria; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen går igenom fyra rättsfall som behandlar frågan om straffmätning för mord samt de senaste reformerna och lagförslag, i vilka det föreslås skärpt straff för mord. Min ambition är att undersöka vilka omständigheter som tilldelas betydelse vid straffmätningen samt påföljdsbestämningen, och undersöka varför regeringen anser att det finns ytterligare behov av straffskärpning för mord. LÄS MER

 5. 5. De sista trälarna: En studie av träldomens avskaffande i Sverige under 1200- och 1300-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lina Björkman; [2019]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; träl; träldom; slaveri; slavery; landskapslagar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Slavery existed in the Nordic countries until the fourteenth century. There is some debate regarding how old it is and how common it was. However, it is generally regarded that slavery grew less common in Sweden during the thirteenth century and was abolished during the fourteenth century. LÄS MER