Sökning: "Rättskipning i det tidigmoderna lokalsamhället:"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rättskipning i det tidigmoderna lokalsamhället:.

  1. 1. Konfliktlösning eller civilisering? Rättskipning i det tidigmoderna lokalsamhället: En studie av Sjuhundra härad 1601-1670

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Andreas Fejes; [1999]
    Nyckelord :History; Häradsrätten; Sjuhundra härad; civiliseringsprocess; civilisering; konfliktlösning; våld; rättskipning; tidigmodern tid; Historia;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen är att få en bild av civiliseringsprocessen i Sjuhundra härad i Uppland under 1600-talet samtidigt som relationen, konfliktlösning kontra civilisering undersöks. För att uppnå syftet studeras domböckerna för 1601-1670 uppdelat på tre perioder, 1601-1614, 1638-1651 och 1660-1670. LÄS MER