Sökning: "Rättslig far"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Rättslig far.

 1. 1. Hävande av faderskap - En studie av den svenska regleringen kring hävande av faderskap utifrån principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Holgersson; [2020-05-17]
  Nyckelord :Barnets bästa; Barnkonventionen; Europakonventionen; Europadomstolen; Faderskap; Hävande av faderskap; Genetisk far; Rättslig far; Social far; Fel far;

  Sammanfattning : När ett barn föds ska barnets far fastställas. Målsättningen i svensk rätt är att barnets genetiska far ska erhålla status som rättslig far. Emellertid sker ingen utredning kring det genetiska släktskapet, varför det förekommer situationer där den rättsliga fadern inte är genetisk far till barnet. LÄS MER

 2. 2. Befrielse från kupongskatt för utländska bolags näringsbetingade andelar - Bulvanregelns och den EU-rättsliga missbruksprincipens inverkan på möjligheten till skattebefrielse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joanna Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; källskatt; kupongskatt; bulvanregel; EU-skatterätt; missbruksprincip; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag kan använda sig av en holdingbolagsstruktur för att vinstförskjutning ska ske mellan koncernbolag i syfte att minska skattebelastningen. I den svenska kupongskattelagen finns ett undantag från källskatt på utdelningar till utländska bolag, som bedöms motsvara ett svenskt aktiebolag, från deras näringsbetingade andelar. LÄS MER

 3. 3. Ömsesidigt erkännande av den europeiska arresteringsordern - En studie av rättspraxis i Sverige och Irland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Möller; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; straffrätt; criminal law; processrätt; criminal procedure law; europeisk arresteringsorder; european arrest warrant; ömsesidigt erkännande; mutual recognition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study is based on the judicial review of a European arrest warrant in Sweden and Ireland. An arrest warrant is a judicial decision to request the surrender of a person for prosecution or enforcement of a custodial sentence. It is issued in one country and shall be executed in another without thorough examination. LÄS MER

 4. 4. Faderskapspresumtion – utifrån vems perspektiv? : Syftet med lagstiftningen och dess rättsliga implikationer och komplikationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Vallgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I svensk rätt regleras idag bestämmelser om faderskap i Föräldrabalken (1949:381). Av 1 kap. framkommer det att fastställandet av faderskap sker på olika sätt beroende på om modern är gift respektive ogift vid barnets födelse. LÄS MER

 5. 5. Ett humant kärnvapenkrig? - En rättslig analys av IHL:s grundläggande principer i förhållande till kärnvapen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Disa Janfalk; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; internationell humanitär rätt; kärnvapen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka kärnvapens laglighet under IHL, med särskilt fokus på fem för rättsområdet grundläggande principer. Världens stater har förklarat sig vara bundna av IHL:s generella principer och kärnvapenstaternas praxis har bekräftat att principerna har relevans för kärnvapenanvändning under väpnad konflikt. LÄS MER