Sökning: "Rättssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 838 uppsatser innehållade ordet Rättssäkerhet.

 1. 1. Liknande ärenden men olika beslut: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av rättssäkerhet i förhållande till arbetsbelastning och handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Karlsson; Stina Pedersen; [2023]
  Nyckelord :Financial aid; welfare; discretion; Street-level bureaucrats; goal-displacement; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a qualitative study amongst professional social workers who work with financial aid for adults in Sweden. The aim of this study was to gain knowledge and understanding of how social workers view their discretion in relation to workload and legal certainty. We have conducted six interviews with social workers. LÄS MER

 2. 2. Processramen i psykiatrimål. Vårdbehovet och rättssäkerheten vid ansökan om fortsatt psykiatrisk tvångsvård/fortsatt rättpsykiatrisk vård. En kommentar till RÅ 2010 red. 105

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Allison Östlund; [2022-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 1 september 2008 infördes en ny vårdform i den psykiatriska och rättspsykiatriska tvångslagstiftningen, öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård. Den nya vårdformen innebär en möjlighet att föra över patienter som ges sluten psykiatrisk tvångsvård eller sluten rättspsykiatrisk vård till individuellt anpassad vård utanför sjukhuset. LÄS MER

 3. 3. Grunden förändras men tvånget består? Om processramen och rättssäkerhet i mål om upphörande av vård enligt LVU 2 §

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Kryh; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvångsvård av barn enligt LVU syftar till att skydda barn och unga mot allvarlig utsatthet. Ett tvångsomhändertagande är dock en ytterst ingripande åtgärd, varför det är viktigt att såväl beredandet som upphörandet av tvångsvården uppfyller krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 4. 4. Qui dormit non peccat. En empirisk undersökning av underinstansers bedömning när en tilltalad invänder sexsomni vid anklagelse om sexualbrott

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Fahlén; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexsomni är en medicinsk diagnos som innebär att sexuella handlingar utförs i ett sovande tillstånd. På senare år har diagnosen introducerats i den juridiska sfären genom en av den tilltalade framställd invändning i brottmål när denne står anklagad för sexualbrott. LÄS MER

 5. 5. Preventiv hemlig husrannsakan – Avvägningen mellan effektiv brottsbekämpning och rätten till personlig integritet avseende Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Björkengren; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; husrannsakan; preventiva tvångsmedel; underrättelseverksamhet; brottsbekämpning; effektivitet; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Preventiva tvångsmedel är tvångsmedel med preventivt syfte som används, utan att en förundersökning är inledd, i underrättelseverksamhet. Säkerhetspolisen har i en hemställan från 2021 lagt fram önskemål om en författningsändring av lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (preventivlagen) som skulle möjliggöra husrannsakan i underrättelseverksamhet. LÄS MER